DONORI

DONORI

Pomoc žiadateľom by nebola samozrejme možná bez príspevkov darcov, ktorými sú nielen vlastní zamestnanci skupiny firiem Chemosvit a Finchem, ale aj príjmy z 2 % z dane z príjmu, dary rôznych sponzorov či cielené akcie – ako je napr. každoročný Memoriál Dušana Budzáka...
Ako podporiť nadáciu

Ako podporiť nadáciu

V prípade, ak chcete finančne podporiť Nadáciu CHEMOSVIT, môžete tak urobiť: 1. Zaslaním finančnej čiastky na náš účet: v TATRABANKE, a.s., pobočka PopradIBAN SK53 1100 0000 0029 4313  2. Poukázaním podielu zaplatenej dane z príjmov: Právnické osoby môžu poukázať až...
Priority poskytnutia pomoci

Priority poskytnutia pomoci

Správna rada Nadácie poskytuje príspevky pre žiadateľov podľa týchto priorít: Zamestnanci skupiny Chemosvit, žiadajúci o podporu pri rôznych životných situáciách (úmrtie, havária, živelná pohroma) Zamestnanci skupiny Chemosvit, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi Starší...
Žiadosť o príspevok

Žiadosť o príspevok

O príspevok žiadajú fyzické a právnické osoby písomne (listom, e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného nižšie). Žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko, presnú adresu žiadateľa, opísané skutočnosti, prečo a na čo požadujete pomoc, kde je možné...