Kto sme

Ani súčasný svet sa nezaobíde bez charity, stále sú okolo nás miesta a ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Nadácia CHEMOSVIT vznikla s poslaním poskytovať individuálnu pomoc zamestnancom firmy v sociálnej núdzi, pri živelných pohromách, bývalým zamestnancom na dôchodku, ktorí sa ocitli v núdzi ako aj podporovať sociálne a zdravotnícke zariadenia, podporovať talentovanú mládež, deti, ale i chorých a handikepovaných spoluobčanov či prispievať na rozvoj školstva, kultúry, duchovných hodnôt a zdravotníctva.

Jej vznik nebol náhodný. Podpora kultúrneho, spoločenského, športového rozvoja a zdravotníctva v regióne vždy bola v programe najväčšieho zamestnávateľa pod Tatrami – CHEMOSVIT, a.s., ktorý si je vedomý svojej zodpovednosti voči verejnosti. Tieto slová potvrdzuje aj skutočnosť, že je niekoľkonásobným nositeľom ceny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Via Bona – „Zamestnávateľ ústretový k rodine“. „Bydlisko v podtatranskom regióne je jedným z hlavných kritérií pridelenia príspevku,“ povedala JUDr. Elena Orolínová – prvá správkyňa našej nadácie. „Je to preto, že tento región je pôsobiskom firiem, ktoré našu nadáciu zriadili“.

Nadácia bola založená dňa 29.5.2003 skupinou dvanástich firiem skupiny Chemosvit. Do registra MV SR bola zapísaná dňa 1.8.2003 pod číslom 203/N – 2002/727.

Od založenia nadácia zaevidovala a prerokovala 2 203 žiadostí. Schválila a poskytla pomoc 1 335 žiadateľom. Od založenia zameriava svoju činnosť na pomoc právnickým osobám a fyzickým osobám – hlavne v sociálnej a zdravotnej oblasti, v oblasti školstva, športu a kultúry – rozvoj tradícií a výchova mládeže.

Na adresu nadácie prišlo aj množstvo ďakovných listov, pohľadníc, vianočných želaní, čo svedčí o tom, že obdarovaní si túto pomoc vážia a sú vďační za akúkoľvek sumu, ktorá bola poslaná na ich účet.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV