Ako podporiť nadáciu

Nezobraziť v novinkách

V prípade, ak chcete finančne podporiť Nadáciu CHEMOSVIT, môžete tak urobiť:

1. Zaslaním finančnej čiastky na náš účet:

v TATRABANKE, a.s., pobočka Poprad
IBAN SK53 1100 0000 0029 4313 

2. Poukázaním podielu zaplatenej dane z príjmov:

    • Právnické osoby môžu poukázať až do výšky 2% zo zaplatenej dane ním určeným prijímateľom, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania darovali finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Ak právnická osoba neposkytla tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnená poukázať podiel zaplatenej dane ním určeným prijímateľom len do výšky 1,00 %. Riadne vyplnené daňové priznanie doručí v lehote, ktoré má na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa sídla právnickej osoby (31.3.)

    • Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie – môžu poukázať 2% (3%) v prospech jedného prijímateľa v minimálnej výške 3 €. 3% zo zaplatenej dane môže poukázať fyzická osoba, ak v roku, za ktorý sa podáva daňové priznanie, odpracovala dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a predloží o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré dobrovoľnícky pracovala. Riadne vyplnené daňové priznanie doručí v lehote, ktorá je na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad podľa bydliska fyzickej osoby.

    • Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov Do 15.2. je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Poukázať 2 % (3%) môže zamestnanec jednému prijímateľovi – minimálna suma môže byť 3 €. 3% zo zaplatenej dane môže zamestnanec venovať prijímateľovi, ak v predchádzajúcom roku odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získa o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré dobrovoľnícky pracoval. Údaje o vybratom prijímateľovi napísať do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu zamestnanec chce poukázať. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručiť do 30.04. na daňový úrad podľa bydliska zamestnanca.