Žiadosť o príspevok

Nezobraziť v novinkách

O príspevok žiadajú fyzické a právnické osoby písomne (listom, e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného nižšie).

Žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko, presnú adresu žiadateľa, opísané skutočnosti, prečo a na čo požadujete pomoc, kde je možné si overiť pravdivosť údajov uvedených v žiadosti, telefónny kontakt a vlastnoručný podpis.

Žiadosť je potrebné adresovať: Nadácia CHEMOSVIT alebo správca Nadácie CHEMOSVIT, Štúrova 101, 059 21 Svit; e-mailová adresa: nadaciachemosvit@chemosvit.sk

Žiadosť po doručení bude zaevidovaná a posúdená členmi správnej rady.

Správna rada zasadá spravidla jedenkrát za mesiac, kedy rozhodne o poskytnutí alebo zamietnutí žiadosti.

Správna rada Nadácie poskytuje príspevky pre žiadateľov podľa týchto priorít:

 • Zamestnanci zakladateľov Nadácie CHEMOSVIT (spoločnosti skupín CHEMOSVIT a FINCHEM), žiadajúci o podporu pri rôznych životných situáciách (úmrtie, havária, živelná pohroma)
 • Zamestnanci zakladateľov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi
 • Starší bývalí, resp. invalidní zamestnanci zakladateľov, nachádzajúci sa v núdzi
 • Podpora sociálnych zariadení, najmä v podtatranskom regióne
 • Podpora telesne postihnutých žiakov a študentov, najmä z podtatranského regiónu
 • Podpora zdravotníckych zariadení, najmä v podtatranskom regióne
 • Podpora škôl a vzdelávacích zariadení, najmä v podtatranskom regióne
 • Podpora talentovaných žiakov a študentov
 • Podpora na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, najmä v podtatranskej oblasti (financovanie kultúry, obnovy kultúrnych pamiatok, charitatívne a náboženské účely pre štátom uznané cirkvi a náboženské spoločenstvá
 • Podpora športu a telovýchovy, najmä v podtatranskej oblasti
 • Podpora vedy