Poďakovania Nadácii CHEMOSVIT

Nezaradené

Poďakovania 2024
Z poďakovania za Festival študentského remesla
Touto cestou úprimne ďakujeme Nadácii Chemosvit za podporu pri realizácii jubilejného 10. ročníka Festivalu študentského remesla v Kežmarku.

Z poďakovania ZŠ Komenského vo Svite
Školský klub detí ZŠ Komenského vo Svite ďakuje spoločnosti Chemosvit a.s. za finančný dar použitý na nákup vybavenia tried, oddychovej zóny a úložného systému. Veľmi pekne Vám ďakujeme!

Z poďakovania za Memoriál Dušana Kaňuka
V mene celej rodiny a organizátorov srdečne ďakujeme Nadácii Chemosvit za dlhoročnú podporu pri zabezpečení Memoriálu Dušana Kaňuka. 

Poďakovania 2023
Z poďakovania klubu ABŠ vo Svite
Ďakujeme Nadácii Chemosvit za priazeň a finančné prostriedky na činnosť klubu

Z poďakovania TFA Železný hasič Liptovská Teplička
Ďakujeme Nadácii Chemosvit za sponzorský dar a pomoc pri organizovaní hasičskej súťaže

Z poďakovania Klubu mladých Sviťanov
Ďakujeme Nadácii Chemosvit za podporu pri organizácii Majstrovstiev Slovenska v turisticko-orientačnom behu

Z poďakovania rodiny Luku Klokoča:
Vážené vedenie Nadácie CHEMOSVIT, s veľkou radosťou sa obraciam na vás so slovami vďaky. Som malý chlapček Luka Klokoč a mám 9 rokov. Chcel by som vám vyjadriť svoju hlbokú vďačnosť za finančný dar. Hoci som si už dávno mal začať užívať bežné detstvo a jesť cez ústa, aby som bol silný a mohol používať nožičky na chodenie ako ostatné detičky, moja situácia je iná. S obmedzenou schopnosťou prijímať potravu, musím sa stravovať cez sondičku PEG. To mi bráni v tom, aby som bol fyzicky silný. Napriek tomu neviem úplne pochopiť, čo je to dar, ale vidím, aká radosť sa šíri na tvárach mojich rodičov. A to vďaka vašej láskavosti a podpore. Finančný dar sme použili na moje rehabilitácie. Aj keď nemám spomienky na minulosť, plne si užívam prítomnosť a s veľkou vďačnosťou sa pozerám do budúcnosti, vďaka vám. K môjmu poďakovaniu sa pripájajú aj slová vďaky zo strany mojich rodičov
(B.K a L.K)

Z poďakovania rodiny J.S. zo Svitu:

Chceli by sme sa touto cestou poďakovať Nadácii Chemosvit, za finančný príspevok.

Uvedomujeme si, že za názvom „Nadácia“ sú konkrétni ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi a ťažkej životnej situácii. V dnešnej dobe, sa život skomplikoval aj obyčajným ľuďom, pretože dopad krízy vo svete si nesie daň zvýšenými finančnými nárokmi či už na energie, potraviny, lieky, ale, bohužiaľ, aj čo sa týka zdravia. Tento dopad čoraz viac dolieha aj na nás a uvedomujeme si, že sa v životnom štandarde prepadáme čoraz hlbšie.

Týmto Vám ešte raz ďakujeme, že ste nám pomohli zmierniť náš každodenný beznádejný život.


Z poďakovania za Múdry pes O.Z.: 

„19. ročník Majstrovstiev Slovenska centier pre deti a rodiny Pohár Karola Poláka máme úspešne za sebou. Niekoľko prípravných zápasov, dva semifinálové turnaje na Národných tréningových centrách v Senci a v Poprade, jeden finálový turnaj v Spišskej Novej Vsi a dva festivaly futbalu v Bratislave a v Dunajskej Strede. Takmer 500 detí z 50-tich detských domovov. Zaplnené tribúny a nefalšovaná športová radosť. Ponúkli sme týmto deťom alternatívu a oni sú za to vďačné. Bez Vašej podpory by tento projekt nebol taký úspešný. Ďakujeme.“

 


Z poďakovania za Slovenský zväz záhradkárov: 
Ďakujeme Nadácii Chemosvit za dlhoročnú spoluprácu a aktívnu podporu pri organizácii výstav, seminárov a školení.

Z poďakovania za memoriál Rescue Lesnica 2023: 
Ďakujeme Nadácii Chemosvit za podporu pretekov posádok RZP s medzinárodnou účasťou, ktorého súčasťou bol tiež IX. ročník Majstrovstiev Slovenska v kardiopulmonálnej resuscitácii.

Z poďakovania za Festival študentského remesla: 
Ďakujeme Vám, že ste sa stali súčasťou 9. ročníka festivalu, tešíme sa na Vás opäť na budúci rok v Kežmarku.
Mgr. Anna Jurgovianová
riaditeľka festivalu

Z poďakovania Múdry pes, o.z.: 
„Tento rok sa nám podarilo do projektu zapojiť aj deti zo základných škôl, a tak na štadiónoch sme mali aj skvelú športovú atmosféru. A to k športu patrí, malé futbalistky a futbalisti si ju užili.
Na začiatku finálového turnaja sme odmenili aj LŠ. Pravidelne niekoľko rokov sa zúčastňovala tejto súťaže. V júni úspešne urobila štátnice na Fakulte telesnej výchovy a športu, trénuje mladé juniorky a v auguste nastupuje ako učiteľka do materskej školy.
Má jasný životný cieľ, pomáha ešte ďalším súrodencom, teraz organizačne aj nám a v živote sa rozhodne nestratí. Na tieto úspešné príbehy týchto detí sme hrdí.
Ďakujeme za Vašu podporu, je pre úspech celého projektu veľmi dôležitá.“

„Ďakujeme Nadácii Chemosvit za poskytnutý dar pre nášho synčeka Luku Klokoča. 
Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt v centre Progress firmy Delfinoterapia SK.
Beátka Kušmireková a Luka Klokoč

„Ďakujeme za Váš záujem o našich zrakovo postihnutých študentov a skutočnosť, že svojim darom podporíte ich kvalitnejší život.
Finančný dar bude použitý na spolufinancovanie a podporu projektov občianskeho združenia určených na pomoc žiakom so zdravotným znevýhodnením.“
(z ďakovného listu Klubu zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči)

Memoriál Dušana Kaňuka so spomienkou na Jozefa Minárika
z listu s poďakovaním:
„Po dvojročnej odmlke stretnutí priateľov basketbalu pre uzavretie z dôvodov COVIDu19, sa organizátori  – „BK Svit – Muži v najlepších rokoch“ podujali pozvať amatérske kluby do Svitu na 11. ročník Memoriálu Dušana Kaňuka, so spomienkou na Jozefa Minárika a tento rok bol tiež venovaný pamiatke zosnulého Ing. Rudolfa Vraniaka, dlhoročného reprezentanta basketbalu.
Oslovili sme mesto, priateľov podnikateľov, ale aj podniky, v ktorých menovaný v minulosti boli zamestnaní.
Najväčšiu podporu sme  dostali od nadácie Chemosvit. Za čo jej patrí obrovská vďaka. Veď je to práve podnik, ktorý podporoval a podporuje basketbal vo  Svite od mládeže po seniorov. “ (z listu organizátorov BK Svit – Muži v najlepších rokoch)

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poprade ďakuje Nadácii Chemosvit za dlhoročnú obetavú prácu v prospech staršej generácie a rozvoj
OZ Jednota dôchodcov na Slovensku

 

Poďakovania 2020

Dovoľte, aby sme Vám vyslovili poďakovanie za finančnú pomoc, ktorú ste nám poskytli v tomto roku. Aj vďaka Vám sa podarilo zabezpečiť tréningový proces lukostreľby v popradskom regióne a taktiež dosiahnuť aj pekné výsledky našich strelcov vo všetkých vekových kategóriách na absolvovaných súťažiach

Veríme, že aj niekedy v budúcnosti bude Vaša podpora naďalej možná.

Prajeme Vám v mene všetkých členov OZ Red Arrows Poprad veľa pracovných aj osobných úspechov.

S úctou

Ing. Vlastimil Schindler, štatutárny zástupca OZ Red Arrows Poprad


Milá Nadácia Chemosvit!

Chceli by sme vyjadriť svoju radosť z toho, že ste. Že pomáhate. Je úžasné ako jedna organizácia, za ktorou stojí veľa skvelých ľudí, každoročne pomáha ľuďom, ktorí to potrebujú.

Takýmto človekom som aj ja Amálka.

Pomohli ste mi už nejeden krát. Naposledy príspevkom na kúpu auta, ktoré je mojimi nohami. Bez neho by som bola stratená. Vašou pomocou ste mi dopriali možnosť napredovania. Umožnili ste mi navštevovať každodenné špeciálne rehabilitačné zariadenia.

A za to Vám patrí moje obrovské Ďakujem.

S pozdravom

Amálka F. s rodinou

Poďakovania 2022

Vážený pán predseda nadácie Ing. J. Lučivjanský, vážená správkyňa nadácie Ing. B. Šuhajová, vážená nadácie!

Posielame Vám anjela, aby Vás chránil
posielame lásku, v ktorú veríme,
posielame plamienok, nech Vám v srdci blikoce,
posielame veľké srdce za pomoc pre naše dievčence.

Vážená Nadácia, tak veľmi si vážime a z úprimného srdca ďakujeme, že môžeme našim dvom dcérkam dopriať to, čo tak veľmi potrebujú. Ste pre nás vzácnymi, súcitnými, empatickými ľuďmi.

Ťažko hľadáme slová, aby sme vyslovili to, čo cítime, to, čo prežívame po obdržaní finančného daru.

Ďakujem Vám za šťastný úsmev mojich dievčat,
ďakujem Vám za ich rozžiarené očká,
ďakujem za teplo v ich srdiečku,
ďakujem za istotu, ktorú ste im dali,
ďakujem za Vašu veľkorysosť.

Obrovské ďakujem, s úctou a pokorou

D.K.


Vážená Nadácia CHEMOSVIT,

v mene celého organizačného tímu a v mene všetkých aktívnych i pasívnych účastníkov podujatia si Vám dovoľujeme poďakovať za finančné príspevky, materiálne dary a tiež za všetku ostatnú pomoc pri organizovaní aktivít, ktoré prispeli k bezproblémovému priebehu podujatia: RESCUE LESNICA 2022 – Memoriál Mareka Rigdu a posádky OM ATB, ktorého 19. ročník sa uskutočnil v dňoch 22. – 24. 9. 2022 v Ždiari – Monkovej doline.

Toto podujatie je námetovo – tematickým pretekom posádok RZP s medzinárodnou účasťou, ktorého súčasťou bol tiež 7. ročník Majstrovstiev Slovenska v kardiopulmonálnej resuscitácii. Tohto roku sa majstrovstiev zúčastnilo spolu 21 záchranárov zo Slovenska, Českej republiky.

Podujatie splnilo svoj účel, za skutočne náročného počasia, v objatí Belianskych Tatier, mohli účastníci, aj vďaka Vám, súťažiť, ale havne sa naučiť, ako postupovať v častokrát náročných situáciách. V tomto prípade šlo o simuláciu, ale sme presvedčení, že všetky poznatky zo súťaže budú vedieť účastníci využiť i v praxi. Memoriál Mareka Rigdu a posádky OM-ATB o Pohár Patrície Krajňákovej je spomienkou na skvelých ľudí a záchranárov, ktorí záchrane ľudského života obetovali to najcennejšie – život vlastný. Aby ich odkaz a odhodlanie pomáhať a zachraňovať šiel ďalej medzi všetkých záchranárov.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu našu spoluprácu.

S úctou

Mgr. František Majerský, predseda ZÁCHRANA, o.z.


Veľmi pekne Vám ďakujeme, že nám takto pomáhate zdolávať prekážky.

S pozdravom

Z.U.


Za pomoc Vám veľmi ďakujeme – že sa môžeme zúčastniť liečebného pobytu pre dcéru Lucku

S pozdravom

mama Lucky Ď., ktorej patrí Váš finančný príspevok.


Veľmi pekne Vám ďakujeme, že nám takto pomáhate zdolávať prekážky.

S pozdravom

Z.U.


Dobrý deň pani Ing. Šuhajová,

chcem sa veľmi poďakovať za podporu akcie Obyčajná kvapka – darovanie krvi, ktorá sa konala 12.9.2022. Aj vďaka Vašej podpore bola táto akcia veľmi vydarená a za veľký úspech považujem 12 prvodarcov. Celkovo sa zúčastnilo 32 ľudí. Tento počet bol výrazne okresaný výskytom afrického komára v Bratislavskom kraji. V prílohe Vám posielam zopár fotiek z priebehu akcie.

Ďalšia takáto akcia sa uskutoční 16.1.2023 a budem veľmi rád, ak znova túto akciu podporíte akýmkoľvek spôsobom.

Ešte raz obrovská vďaka.

Miroslav Štefánik


Poďakovanie za príspevok na 25. ročník oblastnej výstavy:

Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým vystavovateľom a aktívnym chovateľom, ktorí sa každoročne podieľajú na tom, že sme to spoločným úsilím dotiahli na XXV. ročník. Zároveň sa chcem poďakovať aj sponzorom. Bez Vašej materiálnej a finančnej podpory by sa nám táto výstava ťažko organizovala.

V mene celého oblastného výboru, ktorý sa podieľa na organizovaní tejto výstavy Vám prajem pekný zážitok v jednotlivých expozíciách – králiky, hydina, holuby a exoty.

Teším sa na stretnutie o rok.

Slovenský zväz chovateľov Poprad


Poďakovanie od Mišky v bdelej kóme a jej otca:

Elektrický bicykel slúži perfektne. Tešíme sa z neho. V priaznivom počasí sme mali ako rodina aj zopár pekných a vydarených výletov. A ebike splnil presne to, čo sme očakávali.

Takže úprimne ďakujeme za Vašu priazeň a finančnú podporu.

otec Mišky


Vážená nadácia,

touto cestou sa Vám chceme veľmi pekne a úprimne poďakovať za to, že vďaka Vašej finančnej pomoci môžeme pre Mišku ľahšie realizovať či už rodinné výlety, alebo aj kupovanie liekov a doplnkov, resp. iných potrebných vecí.

Ceníme si Vašu ochotu pomôcť nám aj v tejto ťažkej situácii a pri veľkom množstve ostatných žiadostí.

S pozdravom

manželia Kriškovi


Vážená Nadácia CHEMOSVIT,

chceli by sme sa Vám srdečne poďakovať za Váš finančný príspevok na dofinancovanie kúpy špeciálneho polohovateľného vozíka pre nášho hendikepovaného syna Ondreja. Kúpou tohto špeciálne upraveného vozíka pre potreby nášho syna Ondreja ste mu dali šancu na objavovanie nových vecí, rozšírenie jeho možností, no predovšetkým ste mu skvalitnili jeho život a zabezpečili potrebný komfort, keďže v ňom trávi väčšiu časť dňa.

Ondrejko je veľmi usilovný, šikovný a usmievavý chlapček plný elánu s chuťou do života a jediné, čo by si prial, je byť akceptovaný v našej spoločnosti a medzi svojimi zdravými rovesníkmi.

S pozdravom a prianím pekného dňa

Ing. Lucia K. – matka


Vážený člen predstavenstva Ing. Ľach,

v mene celého organizačného tímu a v mene všetkých aktívnych i pasívnych účastníkov podujatia si Vám dovoľujeme poďakovať za finančné príspevky, materiálne dary a tiež za všetku ostatnú pomoc pri organizovaní aktivít, ktoré prispeli k bezproblémovému priebehu podujatia: RESCUE DAY 2022, ktorého 11. ročník sa uskutočnil 11.2.2022 v Aquacity v Poprade.

Tohto roku sa zúčastnilo akcie Rescue Day 2022 rekordných 540 záchranárov a lekárov z celého Slovenska. Toto podujatie je najväčším zdravotníckym kongresom na Slovensku. Každoročne prináša pre záchranárov a lekárov stále nové poznatky a informácie dôležité pre ich prax. V rámci Rescue Day boli aj tohto roku ocenení záchranári v Galérii Cti, ako poďakovanie za ich celoživotný prínos pre záchranárstvo.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu našu spoluprácu.

S úctou

Mgr. František Majerský, predseda ZÁCHRANA, o.z.


Vážené vedenie NADÁCIE CHEMOSVIT,

ja som malý chlapček, mám 7 rôčkov a volám sa Luka. Viem, že už som mal dávno chodiť ako iné detičky (už spravím pár krokov aj sám) a papať cez pusinku, aby som bol silný a mohol používať moje nožičky na chodenie. Ale keď papám veľmi málo a mamka ma už 7. rok kŕmi cez sondičku PEG, tak nemôžem byť silný. Ešte nechápem čo je to dar a už vôbec nie, že je to dar, ktorý prispeje na moje zdravíčko, ale vidím, ako sa moji rodičia tešia, že môžem cvičiť, rehabilitovať, aby som raz mohol viesť plnohodnotný život.

Dar, ktorý ste mi poskytli, som využil na rehabilitačný pobyt v centre v Poprade u Jarmily Rybárovej.

Ja nepoznám minulosť, užívam si prítomnosť, ale ďakujem za moju budúcnosť.

K môjmu poďakovaniu za tento dar sa pripájajú aj moji rodičia.

B.K. & L.K.

Poďakovania 2021

Vážený partner projektu Senior Boxy 2021/2022,

dovoľte, aby sme Vám zo srdca poďakovali za vašu tohtoročnú účasť na projekte Senior boxy.

Aj vďaka Vám prichádza na pomoc už siedmy ročník unikátneho slovenského charitatívneho projektu, ktorý sme pred rokmi odštartovali. Je určený bezvládnym osobám, ktoré sa môžu ľahko ocitnúť v situáciách bez včasnej a primeranej starostlivosti v riziku. 3000 balíčkov, z ktorých každý má, aj vďaka Vám, hodnotu približne 60 eur, boli v uplynulých dňoch distribuované naprieč Slovenskom, a to predovšetkým do nemocníc. Následne budú manažmentom nemocníc balíčky odovzdané pacientom a ich rodinným príslušníkom pri prepustení do domácej starostlivosti. Do rúk seniorov a ich rodín sa tak bezplatne dostanú hodnotné balíčky, plné užitočných darčekov a rád v oblasti zabezpečenia starostlivosti v bezvládnosti a chorobe. Reakcie na Senior boxy od personálu nemocníc, pacientov a ich rodín sú plné prekvapenia a úprimného potešenia za pomoc a podporu napriek nepriaznivej situácii, ktorú so sebou nesie nekončiaca celosvetová pandémia. Chceme Vás uistiť, že každý z tisícov Senior boxov dokáže v núdzi zachrániť život a je prijímaný s veľkou vďačnosťou. Dúfame, že tohtoročné Senior boxy budú tak, ako i po minulé roky, ľudským prínosom pre spoločnosť a zároveň spoľahlivým pomocníkom pre chorých a ich rodiny vo chvíľach, kedy choroba vstúpi do ich životov nečakane a bez prípravy. Najnovšia podoba Senior boxov ako balíčkov plných nádeje, zrodených z lásky k seniorom – stvorených zo súcitu k trpiacim, bola uvedená do života 19.11.2021 na V. celoslovenskej pacientskej konferencii Asociácie na ochranu práv pacientov ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským.

Chceme vyjadriť veľké potešenie, že do projektu sa zapája mnoho orgnanizácií, inštitúcií, partnerov a podporovateľov a spoločne sa tešíme krásnej odozve obdarovaných pacientov, ich rodín, no tiež zdravotníkov a nemocníc, pre ktorých je Senior box úžasnou edukačnou pomôckou. Veľmi oceňujeme, že sa prvýkrát aktívne zapojilo aj Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré v čase pandémie do Senior boxov prispelo antigénovými testami v počte 15000 kusov a edukačným materiálom k očkovaniu.

Aj vďaka Vašej angažovanosti sme už siedmy rok opäť dokázali zrealizovať skvelú myšlienku, ako uľahčiť mnohým chorým a ich blízkym ťažkú životnú situáciu, za čo Vám patrí naše úprimné a srdečné poďakovanie. Veľmi si Vašu angažovanosť a participáciu vážime a mimoriadne oceňujeme, že ste sa stali dôležitou súčasťou tohto projektu i napriek tomu, že i v tomto roku prebieha neutíchajúci a pre každého náročný boj s celosvetovou pandémiou. Tento prínos pre spoločnosť i jednotlivcov je ukážkovým príkladom spoločenskej zodpovednosti, ktorý je kreatívnym, progresívnym a zároveň inovatívnym darom v čase choroby a bezvládnosti, a to napriek mnohým prekážkam, ktoré tento rok priniesol.

Veríme, že naša spolupráca sa bude naďalej rozvíjať a že s Vašou podporou a participáciou na projekte môžeme rátať aj pri príprave Senior boxov v roku 2022. Prosíme Vás, aby ste s nami počítali pri tvorbe rozpočtov a Vašich plánov zapojenia sa do projektov i pre budúci rok. Už teraz sme otvorení komunikácii k tvorbe budúcoročného 8. vydania.

Za Váš angažovaný, inovatívny a v tejto dobe vysoko oceňovaný ľudský prístup prijmite naše vrúcne poďakovanie v mene všetkých chorých a trpiacih, ktorým týmto pomáhate.

S úctou

PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, iniciátorka a odborná garantka projektu
Alena Mochnáčová, DiS, MBA, koordinátorka projektu


Dobrý deň,

ďakujeme Vám za podporu projektu Pohár Karola Poláka. Veľmi si ju vážime a je pre jeho úspech veľmi dôležitá.

Spolu so Slovenským futbalovým zväzom a mediálnymi partnermi už pripravujeme nový ročník a opäť sa budeme snažiť tam vymyslieť niečo zaujímavé. Tento rok bude naša súťaž pre deti z detských domovov súčasťou sprievodného programu futbalových Majstrovstiev Európy do 19 rokov, ktoré sa uskutočnia v júni na Slovensku.

Prajeme Vám psychickú pohodu, zdravie a pracovné úspechy a dúfame, že nám svoju priazeň zachováte aj v tomto roku.

S úctou

Ľubomír Dranga, múdry pes o.z.


Touto cestou chceme vyjadriť úprimné poďakovanie Nadácii Chemosvit vo Svite, jej vedeniu, správnej rade, správkyni Nadácie, ako aj prispievateľom finančných prostriedkov pre účely Nadácie. Náš neinvestičný fond Onkológia – rádioterapia Poprad obdržal v tomto roku od Nadácie Chemosvit finančný príspevok, ktorý bol použitý na dopravu onkologických pacientov na liečbu rádioterapiou v Prešove.

Aj vďaka tomuto príspevku sa nám aj budúci rok podarí udržať prepravu pacientov na liečbu. Príspevok bol použitý na nákup pohonnej hmoty (nafty) na prevádzku auta Mercedes-Benz Vito Tourer, EČV PP964DM.

Patrí Vám za to nielen naša vďaka, ale aj veľká vďaka našich pacientov, ktorí boli a sú na túto pomoc odkázaní.

Zároveň by sme chceli poďakovať za naše pracovisko POKO Poprad za podporu a pomoc, keď v minulom roku sme sa počas nástupu pandémie Covid19 ocitli bez dezinfekcie a ochranných pomôcok. Aj v tej ťažkej a komplikovanej situácii nám pomohol Chemosvit prostredníctvom pána Ing. Mervarta a z jeho slov vieme, že nebol sám… Za pomocou stálo veľa Vašich ľudí. A nebola to prvá pomoc zo strany Chemosvitu. Vďaka Vašej pomoci sme mohli pomáhať aj my chorým – našim pacientom. Ste úžasní ľudia s veľkým srdiečkom!

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a prajeme Vám hlavne veľa zdravia.

S pozdravom za POKO Poprad a Neinvestičný fond

Martoňáková, vrchná sestra POKO


S veľkým potešením sme prijali informáciu o finančnom dare pre naše dve zdravotne ťažko postihnuté dcérky Bianku a Timejku, ktoré trpia nevyliečiteľnou chorobou cystickou fibrózou.

Sme Vám veľmi povďační, pretože doba, v ktorej žijeme, je pre ne mimoriadne nebezpečná na nekontrolovateľný prísun vírusov a baktérií, čo môže mať pre ne fatálne dôsledky.

A práve vďaka Vám im môžeme pre obe zakúpiť prístroje, ktoré ich majú pred touto hrozbou uchrániť.

Verte, že si Vás veľmi vážime za Vašu ústretovosť, empatiu a ľudskosť.

Dobrosrdečnosť nie je len o obdarúvaní, je to vzácna vlastnoť človeka k človeku. O kom sa hovorí, že „má dobré srdce“? O človeku, ktorý vie pomôcť, vie pochopiť a je „človekom“.

A takýchto ľudí sme stredli aj my. Podávate nám pomocnú ruku, keď to potrebujeme. Ste medzi nami. Veď len to má skutočnú hodnotu, kedy pomôžeme iným, čo urobíme pre iných … A práve preto ste pre nás vzácnymi ľuďmi.

Preto od nás veľké ĎAKUJEM.

Prajeme Vám pevné zdravie, šťastie, pohodu v rodine a úspechy v práci.

S obrovskou úctou a pokorou

K.D.


Milá Nadácia Chemosvit

Odovzdávam Vám veľké poďakovanie od syna s rodinou za finančnú pomoc na liečbu ich dcérky Lilianky.

Aj ja sa Vám chcem poďakovať z celého srdca. Prajem Vám všetkým krásne a požehnané Vianoce, prežite ich v zdraví v kruhu svojich blízkych

Š.M.


Dobrý deň prajem, chcem sa Vám srdečne poďakovať za veľkú pomoc pri kúpe elektrického vozíka, ešte raz ďakujem veľmi pekne.

F.P.


Ďakovný list

Dovoľte nám, aby sme Vám srdečne poďakovali za Vašu ochotu, ústretovosť a pochopenie, ktoré ste nám prejavili darovaním financií na nákup pece na vypaľovanie keramiky.

Naši klienti sa pod odborným dohľadom naučili pracovať s hlinou a vytvárajú z nej priam umelecké diela, ktoré potešia oči aj dušu. Výrobky zdobia interiér nášho zariadenia a darujeme ich aj pri rôznych príležitostiach a návštevách hostí.

Naším cieľom je všestranne zabezpečovať podporu a pomoc tým najzraniteľnejším. Máme veľa nápadov, ako týmto ľuďom pômôcť, mnohokrát však naše úsilie zastaví nedostatok finančných prostriedkov.

Všetko naše úsilie smeruje k skvalitňovaniu poskytovaných služieb a bez pomoci takých dobrodincov, ktorými ste aj Vy, sa to realizuje veľmi ťažko.

Preto Vám ešte raz ďakujeme, že patríte k tým, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

S úctou

PhDr. Katarína Bolisegová, riaditeľka CSS Domov pod Tatrami


Vyjadrujeme úprimné poďakovanie Nadácii Chemosvit za finančný príspevok na rehabilitácie, rehabilitačné pomôcky a náklady spojené s liečbou a napredovaním Janíka pre občianske združenie Šikovníček Janko.

Veľmi si Vašu ochotu a priazeň vážime.

predsedníčka združenia Michaela Bátoriová Michalková


Poďakovanie

Vážený pán riaditeľ,

V mene celého organizačného tímu a v mene všetkých aktívnych i pasívnych účastníkov podujatia si Vám dovoľujeme poďakovať za finančné príspevky, materiálne dary a tiež za všetku ostatnú pomoc pri organizovaní aktivít, ktoré prispeli k bezproblémovému priebehu podujatia: RESCUE LESNICA 2021 – Memoriál Mareka Rigdu a posádky OM ATB, ktorého 18. ročník sa uskutočnil v dňoch 16. – 18.9.2021 v Ždiari – Monkovej doline.

Toto podujatie je námetovo – tematickým pretekom posádok RZP s medzinárodnou účasťou, ktorého súčasťou bol tiež 7. ročník Majstrovstiev Slovenska v kardiopulmonálnej resuscitácii. Tohto roku sa majstrovstiev zúčastnilo spolu 21 záchranárov zo Slovenska, Českej republiky.

Podujatie splnilo svoj účel, za skutočne náročného počasia, v objatí Belianskych Tatier, mohli účastníci, aj vďaka Vám, súťažiť, ale hlavne sa naučiť, ako postupovať v častokrát náročných siuáciách. V tomto prípade šlo o simuláciu, ale sme presvedčení, že všetky poznatky zo súťaže budú vedieť účastníci využiť i v praxi. Memoriál Mareka Rigdu a posádky OM-ATB o Pohár Patrície Krajňákovej je spomienkou na skvelých ľudí a záchranárov, ktorí záchrane ľudského života obetovali to najcennejšie – život vlastný. Aby ich odkaz a odhodlanie pomáhať a zachraňovať šiel ďalej medzi všetkých záchranárov.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu našu spoluprácu.

S úctou

ZÁCHRANA, o.z., Švábovce


Dobrý deň,

Chcem sa z celého srdca poďakovať za Váš čas, ochotu a podporu. Veľmi si to vážim! Je úžasné, že pomáhate a podporujete ľudí, ktorí sa dostali do problémových situácií. O to viac to pre mňa znamená, že sa našla podpora aj pre mňa. Ešte raz veľké ĎAKUJEM!

Prajem veľa pekných dní a hlavne veľa zdravia v tomto pohnutom a náročnom období.

S pozdravom


Poďakovanie

V mene celého organizačného tímu a v mene všetkých aktívnych i pasívnych účastníkov podujatia si Vám dovoľujeme poďakovať za finančné príspevky, materiálne dary a tiež za všetku ostatnú pomoc pri organizovaní aktivít, ktoré prispeli k bezproblémovému priebehu podujatia: RESCUE DAY 2021, ktorého 10. ročník sa uskutočnil 26.3.2021 ON-LINE.

Tohto roku sa zúčastnilo akcie Rescue Day 2021 rekordných 550 záchranárov a lekárov z celého Slovenska. Toto podujatie je najväčším zdravotníckym kongresom na Slovensku. Každoročne prináša pre záchranárov a lekárov stále nové poznatky a informácie dôležité pre ich prax. V rámci Rescue Day boli aj tohto roku ocenení záchranári v Galérii Ct, ktorí podľahli ochoreniu COVID-19.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu našu spoluprácu.

S úctou

Mgr. František Majerský, predseda ZÁCHRANA, o.z., Švábovce


Chceme Vám vyjadriť svoju radosť z toho, že ste a že pomáhate. Je úžasné, ako organizácia, za ktorou stojí veľa ľudí, každoročne pomáha organizáciám, ktoré to potrebujú.

Vaša organizácia našim klientom pomohla a urobili ste im veľkú radosť.

Patrí Vám naše obrovské ĎAKUJEME.

PhDr. František Drozd, PhD., predseda Rady združenia Familiaris. o.z.

Poďakovania 2019

Vážená správna rada Nadácie,

ďakujeme Vám za poskytnutú finančnú pomoc pri organizácii 13. ročníka medzinárodného turnaja zrakovo hendikepovaných športovcov v bowlingu.

S pozdravom predseda TJ Štart Levoča


Vážená správna rada Nadácie,

chcem sa Vám veľmi poďakovať za pomoc, ktorou ste podporili BAM (Basketbalová asociácia mládeže) Poprad, družstvo kadetiek, v ktorom hrá aj moja dcéra Emma. Aj vďaka Vašej podpore sa Emma dostala do širšieho výberu SR a počas letnej prípravy aj do finálnej dvanástky dievčat, ktoré reprezentovali Slovensko na Majstrovstvách Európy v bulharskej Sofii. Dievčatá tam skončili na 10. mieste, ale skúsenosti, ktoré získali, určite zúročia vo svojej ďalšej basketbalovej kariére.

Ďakujem Vám teda ešte raz za podporu, ktorú poskytujete talentovaným mladým športovcom a verím, že sa tešíte z toho, aké skvelé meno budujú nielen v našom meste, regióne, na SLOVENSKU ale aj v celej Európe.

rodičia Emmy


Milá Nadácia,

chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za rýchle vybavenie našej žiadosti s prosbou o finačnú pomoc Nadácii Chemosvit.

Aj vďaka Vašej finančnej výpomoci sa môžme čo najrýchlejšie pustiť do opráv nášho domu po požiari.

S pozdravom a prianím všetkého dobrého

Marek S. s rodinou


Milá Nadácia Chemosvit a jej tím,

chceme sa Vám veľmi pekne poďakovať za poskytnutý finančný príspevok. Zároveň sa chceme s Vami podeliť o radosť zo zakúpeného špeciálneho cyklokočíka pre našu dcérku Amálku. Bez Vašej pomoci by sme si len veľmi ťažko mohli dovoliť daný cyklokočík zakúpiť. Ďakujeme, že nám opätovne pomáhate (v zdravotnom ale aj psychickom Amálkinom raste).

rodičia Amálky


Dobrý deň,

radi by sme Vám drevenou medailou poďakovali za pomoc pri organizovaní nášho bežeckého podujatia ALS Memoriál Jána Svočáka – Podtatranský krosový polmaratón.

Aj vďaka Vašej zásluhe už tri roky zbierame peniaze pre ľudí, ktorí trpia niektorou formou nervovo-svalového ochorenia. Tento rok sa nám podarilo – po odrátaní nákladov na beh a po započítaní výťažku z verejnej zbierky – ušetriť 4149 €, ktoré sme použili takto:

  • 1300 € Márii K. na liečbu v ADELI,
  • 1300 € Radovanovi Z. na antidekubitnú podušku a lyžiny na nakladanie do auta,
  • 800 € (výťažok zo zbierky) rodine Alexandry B. na rekonštrukciu kúpeľne na bezbariérovú,
  • 749 € Ivanovi B. na profesionálnu čističku vzduchu.

Aj vďaka Vám mohlo byť štarovné na pretek nepomerne nízke k vysokej kvalite organizácie, vďaka čomu oslovujeme stále väčší počet ľudí.

Touto cesou sa snažíme zvýšiť povedomie o osobách odkázaných na pomoc svojej rodiny z dôvodu nervovo-svalového ochorenia. Je ich skutočne veľa napriek tomu, že vidieť na ulici vozíčkara je na Slovensku stále skôr raritou. Len výskyt jednej formy tohto ochorenia (svalová dystrofia typ Duchennen) zasiahne jedného z 3000 narodených chlapcov. Touto formou trpí Radovan aj Ivan. Spinálna svalová atrofia (SMA), ktorou trpí malá Mária aj Alexandra, sa vyskytne u jedného novorodenca z 8000.

Spoločne sme za tri roky pomohli sumou 9554 € piatim konkrétnym osobám. Viac o obdarovaných sa môžete dočítať na našej web stránke www.behamsrdcom.sk.

Dovoľte mi ešte raz sa POĎAKOVAŤ v mene celého Športuj srdcom o.z. Od začiatku sa stretávame s ukážkovým prístupom ľudí, ktorých oslovíme o pomoc, čo nás napĺňa nádejou a radosťou. Prosím, ostaňte s nami aj do budúcna.

S pozdravom

Ing. Eduard Dindoffer, podpredseda Športuj srdcom o.z.

Poďakovania 2018

Vážená Nadácia CHEMOSVIT, ja som malý chlapček, mám 4 roky. Viem, že už som mal dávno chodiť ako iné detičky a papať cez pusinku, aby som bol silný a mohol používať moje nožičky na chodenie. Ale keď papám veľmi málo a mamka ma kŕmi cez sondičku PEG, tak nemôžem byť silný. Ešte nechápem, čo je dar a už vôbec nie, že je to dar, ktorý prispeje na moje zdravíčko, ale vidím, ako sa moji rodičia tešia, že môžem cvičiť, rehabilitovať, aby som raz mohol viesť plnohodnotný život. A to aj vďaka Vašej pomoci.

Peniažky, ktoré ste nám poslali, použijeme na nákladný pobyt v neurorehabilitačnom centre ADELI MEDICAL CENTER, kde mi tety a ujovia dajú poriadne zabrať. Ja nepoznám minulosť, užívam si prítomnosť, ale ďakujem za moju budúcnosť.

K môjmu poďakovaniu za tento dar sa pripájajú aj moji rodičia.


Vážená Nadácia CHEMOSVIT, chceli by sme Vám poďakovať za sponzoring 1. ročníka Behu SNP. Vašu podporu si nesmierne vážime.

S pozdravom

Predseda OZ Infintiy sport team Liptovská Teplička


Ďakujeme Nadácii Chemosvit vo Svite, že ste pomohli dobrej veci – poskytli nám finančný príspevok.

S pozdravom

Predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Podtatranská organizácia č. 28


Ďakujem veľmi pekne v mene svojom aj v mene všetkých detí za venovaný príspevok

S pozdravom

predsedníčka OZ pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad


Vedenie SOŠ vo Svite, Štefánikova 39, Svit, Vám chce touto cestou poďakovať za finančný príspevok, ktorý ste škole poskytli na organizáciýu akcie Letná škola chemikov, ktorú sme realizovali v dňoch 1. – 13.7.2018.

Aj vďaka Vášmu príspevku sme mohli poskytnúť 50 žiakom, úspešným riešiteľom CHO z celej Slovenskej republiky, kvalitnú výučbu v našich odborných učebniach a laboratóriách, bohatý program, príjemné ubytovanie a kvalitnú stravu.

Žiaci od nás odchádzali maximálne spokojní.

Veľká vďaka!!!

S pozdravom

riaditeľka SOŠ Svit


Ďakovný list za sponzorský dar Nadácii CHEMOSVIT

Týmto Vám chceme veľmi pekne poďakovať za finančný dar od Vašej nadácie na zakúpenie kreatívneho materiálu a výtvarného materiálu pre deti v Materskej škole, Mierová 141, Svit

Aj vďaka Vašej pomoci si deti môžu rozvíjať kreativitu, výtvarné a pracovné nadanie a veľmi ste ich potešili.

Všetkým členom Nadácie CHEMOSVIT vyslovujeme veľké ďakujeme a prajem v pracovnom aj osobnom živote všetko najlepšie a tešíme sa na spoluprácu.

Ďakujeme za porozumenie

riaditeľka MŠ


Dobrý deň, chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať zo srdca za veľkú pomoc. Ďakujem

S pozdravom

PF


Aj vďaka Vašej podpore sme dosiahli skvelé druhé miesto na Majstrovstvách SR v kategórii mladších žiakov pod vedením trénerky Michaely Drobnej a asistenta Pavla Krulla.

Ďakujeme Vám.

Dali sme do toho srdce, mali sme podporu rodiny a dosiahli sme výsledok, ktorý nás motivuje do ďalšej práce. Veríme, že aj s Vašou podporou budeme vždy výborne reprezentovať náš klub, mesto a región.

Ešte raz ďakujeme!

BKM Svit.


Rodina F.Š. z Chemosvit Folie a.s. ďakuje Nadácii Chemosvit za finančný príspevok pre dcérku. Aj vďaka Vašej podpore je dcérka bližšie k očakávanej operácii vo Viedni.

Ďakujeme.

Rodina F.


Poďakovanie za finančnú výpomoc pre našu dcérku

Vážení členovia Nadácie CHEMOSVIT,

touto cestou a týmto poďakovaním chceme vyjadriť obrovskú vďaku Nadácii CHEMOSVIT za opakovanú finačnú pomoc pre našu dcérku, vďaka ktorej sme mohli absolvovať terapie v Hyperbarickom centre MUDr. Jána Švehlíka v Košiciach.

Finančné prostriedky, ktoré ste nám poskytli, boli použité na úhradu 15 terapií v spomínanom heperbarickom centre v Košiciach vo výške 1 005 Eur. Tak, ako sme vo svojej žiadosti uvádzali, cena jednej terapie je 67 Eur v počte min. 100 terapií. Bez pomoci darcov a Vašej Nadácie by sme neboli schopní túto terapiu absolvovať v takom počte, preto si Vašu finančnú pomoc nesmierne vážime a veríme v pozitívny výsledok v zdravotnom stave našej dcérky touto terapiou.

Všetkým členom Nadácie ešte raz vyslovujeme obrovské ĎAKUJEME, zároveň prajeme veľa úspechov do ďalších rokov vo Vašej ušľachtilej práci.

K.P. s rodinou


Ďakovný list Nadácii CHEMOSVIT

Týmto Vám chceme veľmi pekne poďakovať za finančný dar od Vašej Nadácie na zakúpenie nového nábytku do nášho školského klubu.

Aj vďaka Vašej pomoci sa naša trieda rozžiarila a urobili ste veľkú radosť aj našim drobcom

Prajeme Vám všetko dobré v pracovnom aj osobnom živote a do budúcna sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom vychovávateľky zo Školského klubu detí ZŠ Komenského 2 vo Svite a naši drobci 🙂


Ďakovný list

Chcem sa veľmi pekne poďakovať za príspevok od Nadácie CHEMOSVIT, ktorá mi pomohla riešiť moju zlú finančnú situáciu. Konkrétne sa chcem poďakovať p. Šuhajovej. Finančná výpomoc bola použitá na lieky a na zaplatenie nájomného.

Ostávam s pozdravom

K.M.

Poďakovania 2017

Dovoľte, aby sme vyslovili poďakovanie za finančnú alebo vecnú pomoc, ktorú ste nám poskytli v tomto roku. Aj vďaka Vám sa podarilo zabezpečiť tréningový proces lukostreľby v Popradskom regióne a taktiež sa podarilo dosiahnuť aj pekné výsledky našich strelcov vo všetkých vekových kategóriách na absolvovaných súťažiach.

Prajeme Vám v mene všetkých členov OZ Red Arrows Poprad veľa pracovných aj osobných úspechov.

S úctou

Štatutárny zástupca OZ Red Arrows Poprad


Chceme Vám v mene nášho syna Adamka veľmi pekne poďakovať za poskytnutú finančnú pomoc, vďaka ktorej mohol Adamko absolvovať ďalší rehabilitačný pobyt, ktorý mu pomohol dosiahnuť nové pokroky v jeho neľahkej životnej situácii. Ešte raz Vám a všetkým, ktorí sa na pomoci podieľali, ĎAKUJEME.

Rodina K.


Vážená správna rada,

Dovoľte nám poďakovať sa Vám za dlhoročnú podporu nášho tímu. Aj vďaka Vám sme dosiahli veľké úspechy. V tejto sezóne túžime posledný krát v mládežníckych kategóriách získať medaily. Na tejto ceste sme aj s Vašou podporou získali 3. miesto na medzinárodnom turnaji v Ostrave EASTERN CUP Ostrava 2017 v ťažkej medzinárodnej konkurencii.

Postúpili sme na Majstrovstvá SR v juniorskej kategórii. Pred dvoma rokmi sme získali titul a v kútiku srdca túžime po ďalšom. Ale úspechom bude akákoľvek medaila. Preto Vás prosíme, držte nám palce a my sa budeme snažiť získať ďalší veľký úspech a úspešne reprezentovať klub, mesto, región a aj meno Vašej Nadácie.

Za Vašu pomoc Vám ešte raz zo srdca ďakujeme.

Juniori BKM Svit

Poďakovania 2016

Vážená Nadácia Chemosvitu,

Deti a pedagogický zbor Vám srdečne ďakujú za sponzorský príspevok, ktorý ste nám tak bezodkladne poskytli.

Veľmi si vážime Vašu štedrosť pri získaní ihriskovej zostavy na školský dvor pre naše deti, ktorá im pomôže zdokonaľovať  psychomotorické schopnosti a základné lokomočné pohyby. Bez Vašej finančnej pomoci by sme nemohli uskutočniť tento náš zámer.

Prajeme Vám veľa dobrých rozhodnutí pri Vašej ušľachtilej činnosti.

Za Vašu pomoc Vám ešte raz zo srdca ďakujem.

S pozdravom zostávajú deti a učiteľky Materskej školy, Školská 21 vo Svite.


LK – Lukostreľba Svit Vám ďakuje za Vašu pomoc a podporu, ktorú ste nám v roku 2016 prejavili.


OZ pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad v mene detí s telesným postihnutím a ich rodičov Vám ďakuje za Vašu finančnú podporu pri realizácii charitatívneho koncertu Integrácia 2016 v Aréne Poprad.

Vďaka Vám mohlo tento koncert vidieť 4500 detí z celého Slovenska

predsedníčka OZ


Dovoľte nám, aby sme Vám touto cestou poďakovali za Váš dar – finančný príspevok, ktorý sme použili na čiastočnú úhradu náklaodv spojených s vydaním bulletinu Jazykovej škole v Poprade pri príležitosti 50. výročia jej založenia.

Dňa 14. októbra 2016 sme naše výročie oslávili a bulletin bol súčasťou upomienkového balíčka pre našich hostí

Ďakujeme Vám, že ste prispeli k úspechu nášho podujatia.

S pozdravom riaditeľka Jazykovej školy Poprad


Vážený pán predseda správnej rady, dovoľte, aby som sa Vám touto cestou poďakovala za finančnú výpomoc, ktorú ste nám poskytli v súvislosti s rehabilitačnými pobytmi a terapiou poskytovanou nášmu synovi v súkromnom rehabilitačnom centre Svetielko v Prešove.

Vďaka Vašej ochote a ústretovosti náš syn robí viditeľné pokroky. Bez Vašej štedrosti by sme nedokázali túto nákladnú terapiu financovať z vlastných zdrojov.

Vaša pomoc predstavuje nielen finančnú, ale súčasne aj veľkú psychologickú pomoc pre celú našu rodinu a dovoľuje nám sústrediť naše sily na starostlivosť o zdravie a primeraný vývoj našich detí.

Za Vašu pomoc Vám ešte raz zo srdca ďakujem.

S pozdravom B.A.


Vážená Nadácia CHEMOSVIT, dovoľte, aby som Vám vyjadril poďakovanie za finančnú výpomoc, ktorú ste poskytli na financovanie školného pre našu dcéru, ktorá navštevuje súkromnú ZŠ LifeAcademy – špeciálnu triedu pre deti s poruchami učenia. Dcérke štýl vyučovania veľmi prospieva a je to viditeľné nielen na prospechu ale aj na jej psychickej pohode a spokojnosti.

Pomocná ruka z Vašej strany je pre našu rodinu neoceniteľnou pomocou, ktorú si vie málokto predstaviť.

Veľmi si vážime Vás, lebo je veľmi málo ľudí s dobrým srdcom, ktorí neváhajú a ochotne podajú pomocnú ruku a podporu, ktorí sa vedia vcítiť aj do ťažkostí iných

Vyjadrujeme veľké ĎAKUJEM

S úctou a vďakou K.M.


Dovoľujeme si Vám poďakovať za podporu podujatia RESCUE LESNICA 2016 – Memoriál Mareka Rigdu a posádky OM ATB, podujatia, ktorého XIV. ročník sa uskutočnil v dňoch 15. – 17. 9. 2016 v Ždiari – Monkovej doline.

Uplynulého ročníka sa zúčastnilo spolu v úlohe súťažiacich, rozhodcov či figurantov spolu 120 záchranárov zo Slovenska a Českej republiky.

Preteky posádok RZP preverili odborné schopnosti zasahujúcich pri riešení desiatich modelových situácií v lokalite Belianskych Tatier. Ich fyzickú kondíciu rovnako preveril nočný beh MEMORIAL NIGHT RUN. Podujatie sa zároveň nieslo v duchu spomienky na našich kolegov a záchranárov, ktorí zahynuli v roku 2015 pri páde vrtuľníka v Slovenskom raji a kolegov, ktorí zahynuli len niekoľko dní pred začiatkom podujatie pri Banskej Bystrici.

Sme radi, že aj v Vašou pomocou a podporou sa podarilo zorganizovať v poradí už XIV. ročník podujatia a veríme, že v  tejto tradícii budeme spoločne pokračovať aj na budúci rok.

Za organizačný tím s úctou

predseda ZÁCHRANA, o.z.


Vážení priatelia, v mene Peťa a celej rodiny by som Vám rada poďakovala za Vašu pomoc. Aj vďaka Vám sme mohli Peťovi dofinancovať liečbu v hyperbarickej komore. Veľmi nás teší, že sú medzi nami ľudia so silným sociálnym cítením a majú snahu pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Srdečná vďaka. 

Veronika s rodinou


Súkromná základná umelecká škola Fantázia ďakuje Nadácii CHEMOSVIT za finančnú pomoc pri reprezentácii na EurOpen Modern Dance Championship, Budapest, Hungary, 2016.

kolektív SZUŠ Fantázia


Nadácia CHEMOSVIT, dovoľte, aby som sa poďakovala v mene našich žiakov, ktorí aj vďaka Vášmu finančnému príspevku mohli navštíviť hlavné mesto Bratislavu a navštíviť priestory Prezidentského paláca v rámci Dňa otvorených dverí. 

za žiakov ZŠ Mierová Svit riaditeľka ZŠ


Ďakujeme Nadácii CHEMOSVIT vo Svite, že ste pomohli dobrej veci – poskytli nám finančný príspevok.

predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Podtatranská organizácia


Centrum sociálnych služieb, Domov pod Tatrami, Batizovce ďakuje Nadácii CHEMOSVIT za ochotu, ústretovosť a pochopenie, ktoré ste nám prejavili poskytnutím hodnotného finančného daru na podporu kvalitného vybavenia fyzioterapie v našom zariadení.

Vďaka tejto pomoci sa nám podarilo zakúpiť novú biolampu ZEPTER so stojanom, masážnu stoličku, inverzný masážny stôl a nové podložky k cvičeniu v telocvični nášho zariadenia.

riaditeľka CSS


Dovoľte mi, prosím, poďakovať touto cestou za príjemnú spoluprácu, ktorá nám umožnila tento rok zrealizovať druhý ročník unikátneho komunitného festivalu SVIT.kom. Oceňujem a vážim si Vašu podporu a ochotu prispieť k finančnému zabezpečeniu, ktoré bolo k úspešnej realizácii podujatia SVIT.kom nevyhnutné.

Ďakujem Vám nielen v mojom mene, ale aj v mene všetkých organizátorov, v mene komunít a tiež v mene všetkých účastníkov, návštevníkov a zúčastnených.

Na základe tejto pozitívnej skúsenosti pevne verím, že sa nám v budúcnosti podarí nadviazať ďalšiu úspešnú spoluprácu.

S úctou

primátor mesta Svit


V mene nášho synčeka Vám veľmi pekne ďakujeme za finančnú podporu. Aj vďaka Vám sme mohli synčekovi dofinancovať neurorehabilitáciu. Vďaka tejto absolvovanej terapii začal synček sedieť na stoličke s oporou o ruky. Musíme poznamenať, že aj Vy ste sa pričinili o ďalší jeho krôčik k dosiahnutiu svojho cieľa a postaviť sa na nožičky a zaradiť sa medzi svojich rovesníkov. Ešte raz vrelá vďaka.

rodičia


Vážení predstavitelia Nadácie CHEMOSVIT, dovoľte nám, aby sme sa úprimne poďakovali za Vašu ochotu, ústretovosť a pochopenie, ktoré ste nám prejavili poskytnutím finančného príspevku na činnosť pre zdravotne postihnutých občanov organizovaných v SZZP Svit. Vďaka Vášmu príspevku sme využili liečivé a rehabilitačné kúpele a zúčastnili sa sa niektorých kultúrnych podujatí.

Bez finačnej pomoci Vašej nadácie by sme si to nemohli dovoliť. Vašim príspevkom ste veľmi obohatili našu činnosť. Vďaka ľuďom ako ste Vy, je život handicapovaných ľudí krajší a bohatší.

Ešte raz Vám v mene našej organizácie SZZP ďakujeme a prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej humanitnej činnosti.

predseda ZO SZZP Svit


Vedenie Nemocnice Poprad, a.s. ďakuje Nadácii CHEMOSVIT za vecný dar – neinvazívny terapeutický prístroj REBOX – Physio pre potreby Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Nemocnice Poprad, a.s.

generálny riaditeľ, primárka FRO


Základná škola Vyšné Hágy, Vysoké Tatry ďakuje Nadácii CHEMOSVIT za pridelenie finančného príspevku na zakúpenie výpočtovej techniky

riaditeľka školy

Poďakovania 2015

V mene svojom, svojich kolegov i v mene stoviek žiakov našej Cirkevnej spojenej školy v Poprade veľmi pekne ďakujem Nadácii CHEMOSVIT za poskytnutú finančnú podporu. Vzhľadom na nepriaznivú finančnú siruáciu v školstve sme veľmi radi, že ste nám svojím príspevkom umožnili urobiť ďalší krôčik k modernizácii našej školy. Sme Vám veľmi vďační, vážime si Vašu priazeň a úprimne za ňu ďakujeme! Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti. S úctou

riaditeľka CSŠ v Poprade


Vyslovujeme úprimné poďakovanie Nadácii CHEMOSVIT za podporu a pomoc pri zabezpečovaní činností záujmových útvarov združenia Detský famózny svet v roku 2015. Tešíme sa na Vašu priazeň aj v budúcom období. Zároveň prajeme pri naplňovaní Vášho poslania veľa vyplnených prianí, šťastia a radosti.

realizačný tím a členovia Detský famózny svet Svit


Ďakujeme za ochotu, ústretovosť a pochopenie, ktoré sta nám prejavili poskytnutím hodnotného finančného daru na podporu kvalitného vybavenia fyzioterapie v našom zariadení. Vďaka tejto pomoci sa nám podarilo zakúpiť novú parafínovú vaničku a ohrievač nosičov tepla pri použití jednak parafínu, ale i rašeliny.

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Batizovce


Ďakujeme Nadácii CHEMOSVIT za finančnú podporu mladých hasičov.

Dobrovoľná požiarna ochrana


Vážená správna rada, dovoľte mi poďakovať Vám touto cestou za príjemnú spoluprácu, ktorá nám umožnila zrealizovať prvý ročník komunitného festivalu SVIT.kom. Úprimne si vážim finančnú podporu od Nadácie CHEMOSVIT, ktorá prispela k úspechu uvedeného podujatia. Ďakujem Vám nielen v mojom mene, ale aj v mene celého produkčného tímu a v mene všetkých účastníkov, návštevníkov a hostí. S úctou

primátor mesta Svit


Vážená správna rada, futbalový klub Svit Vám chce touto cestou poďakovať za poskytnutie finančného príspevku na účasť starších žiakov na 3. ročníku medzinárodného turnaja, ktorý sa konal v Chorvátsku. Vďaka príspevku Nadácie CHEMOSVIT sa mohli títo žiaci tohto turnaja zúčastniť. A nielen zúčastniť, ale urobili nám aj dobré meno, kde v turnaji šiestich družstiev obsadili II. miesto. Sme veľmi radi, že sme našli u Vás pochopenie a ešte raz sa chcem poďakovať Vám a všetkým, ktorí do tejto nadácie prispievajú, pretože pomáhate mnohým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. S vďakou a úctou

predseda FK Svit


Vážená správna rada, dňa 10. – 12. júla 2015 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnil už 9. ročník Medzinárodného turnaja nevidiacich a slabozrakých v bowlingu. Zúčastnili sa ho hráči z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Tento turnaj má vysokú športovú úroveň i vzhľadom na to, že niektorí hráči boli v júni na Majstrovstvách sveta v Južnej Kórei. Víťaz nášho turnaja Jozef Gruncl z Prahy bol na týchto majstrovstvách bronzový. Náš turnaj má rok od roku väčšiu úroveň aj vďaka Vám a Vašej každoročnej finančnej pomoci, za ktorú Vám za všetkých zúčastnených veľmi ďakujem. S pozdravom

predseda TJ Štart Levoča


ZŠ s MŠ Koperníkova ulica Poprad – Matejovce ďakuje Nadácii CHEMOSVIT za podporu športových aktivít. Za všetkých žiakov našej školy

riaditeľ školy


Ďakujeme Nadácii CHEMOSVIT za dlhoročnú podporu pre náš tím.

kadeti BKM Svit, majster SR 2014-2015


Vážení členovia Nadácie CHEMOSVIT, dovoľte nám vyjadriť Vám veľké poďakovanie za finančný príspevok, ktorý ste poskytli našej dcérke, aby mohla absolvovať školskú dochádzku v školskom roku 2014/2015. Vzhľadom k tomu, že dcérkine diagnózy spôsobujú rôzne poruchy učenia, dcérka Vám veľmi krásne ĎAKUJE, že školské povinnosti mohla absovovať práve na tejto ZŠ, kde boli vytvorené špeciálne triedy pre deti s poruchami učenia a zdravotne oslabené a my sa dnes môžeme tešiť z jej výsledkov a napredovania. Ešte raz srdečne ďakujeme.

rodina K.

Poďakovania 2013

Ďakujeme Vám za poskytnutý finančný dar na lieky a rehabilitačné pomôcky a prajeme veľa nielen pracovných úspechov.

D.A., matka dvoch ŤZP dcér


Mesto Svit ďakuje za poskytnutie pomoci v tomto roku z prostriedkov nadácie na sociálne účely a to konkrétne na zakúpenie elektrickej polohovacej postele pre ZOS vo Svite, ktorá bude slúžiť klientom ZOS a zároveň uľahčí prácu aj personálu pri starostlivosti o bezvládnych občanov.

Mesto Svit – Zariadenie opatrovateľskej služby


Vyjadrujeme Vám zo srdca úprimné a srdečné ĎAKUJEME.

Detský domov Spišská Belá


Ďakujeme Vám za Váš finančný príspevok, vďaka ktorému sme mohli uskutočniť tento rehabilitačný pobyt a ADELI centre Piešťany. Rodičia ŤZP dcérky Vážená Nadácia Chemosvit, srdečne Vám ďakujeme za poskytnutý finančný príspevok na akcie organizované členkami Únie žien v Podskalke.

Únia žien Slovenska, ZO SVIT Podskalka


Dňa 13. júla 2013 sa uskutočnil VII. ročník medzinárodného turnaja nevidiacich a slabozrakých športovcov v bowlingu. Tento turnaj sa mohol uskutočniť aj vďaka Vašej finančnej pomoci, za ktorú Vám za všetkých zúčastnených veľmi ďakujeme.

Telovýchovná jednota Štart Levoča (Únia nevidiacich a slabozrakých)


Ďakujeme veľmi pekne za peniažky. Urobili ste našim deťom veľkú radosť. Vďaka Vašej ústretovosti a pomoci budú môcť naše deti zažiť veľa pekných a neopakovateľných letných zážitkov. Prajeme Vám všetkým všetko dobré, hlavne veľa zdravia a veľa, veľa osobných a pracovných úspechov.

Detský domov Spišská Belá


Dovoľte nám, aby sme sa Vám úprimne poďakovali za Vašu ochotu, ústretovosť a pochopenie, ktoré ste nám prejavili poskytnutím finančného príspevku. Vďaka ľuďom, ako ste Vy, je život handicapovaných ľudí krajší a bohatší.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO SZZP Svit


Touto cestou Vám chceme poďakovať za sponzorský dar (Mikulášske vrecká). Váš milý príspevok bol použitý na balíčky pre 130 ťažko zdravotne postihnutých detí pri príležitosti MDD. Detská radosť z akéhokoľvek darčeka je neopísateľná. Dvojnásobne to platí pre deti, ktoré z finančných, sociálnych alebo iných rôznych príčin majú toho skutočne veľmi málo. Ešte raz Vám ďakujeme v mene detí našej školy.

Spojená škola internátna, Levoča


Týmto listom chcem vyjadriť obrovskú vďaku Nadácii Chemosvit, za opakovanú pomoc pre moju dcérku. Nesmierne si túto pomoc vážim. Mojej dcére je teraz umožnené precvičovať očká a správne sa pozerať na svet cez okuliare a navštevovať odbornú detskú očnú lekárku v Bratislave. Táto Vaša finančná podpora sa bude niesť celým jej životom a na to sa nedá zabudnúť. Prajem Vám veľa takýchto šťastných ľudí.

K.P., Poprad


Týmto by sme Vám chceli srdečne poďakovať za finančnú podporu, ktorú ste nám preukázali vo forme darovacej zmluvy. Tieto finančné prostriedky využijeme svedomito a veľmi nám pomôžu v ďalšej realizácii.

SZUŠ Fantázia, Svit


Ďakujeme Nadácii Chemosvit vo Svite, že ste pomohli dobrej veci – poskytli nám finančný príspevok.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Poprad


Dovoľte, poďakovať sa Vám za Váš dar našej škole.

ZŠ s MŠ, Komenského ul., Poprad


Vážená správna rada, členovia a vedenie futbalového klubu Svit sa Vám chce poďakovať za poskytnutie finančného príspevku na činnosť klubu.

Futbalový klub Svit


Chcel by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za finančný príspevok. Veľmi nám to pomohlo v našej terajšej finančnej situácii. Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem, veľmi si vážim Vašu pomoc človeku v núdzi.

B.P., Lučivná


Mesto Svit a Centrum voľného času vo Svite udeľujú ďakovný list za sponzorskú pomoc pri organizovaní festivalu „Celoslovenský festival neprofesionálneho divadla a prednesu“.

Primátor mesta Svit, riaditeľka CVČ vo Svite


Vážená Nadácia Chemosvit, srdečne Vám ďakujem za finančnú pomoc, ktorá nám pomáha vyčariť na tvárach našich žiakov úsmev. Prajeme Vám nádherné prežitie vianočných sviatkov a prajeme Vám všetko dobré v Novom roku.

Žiaci a pedagógovia ZŠ Vyšné Hágy


Dobrovoľná požiarna ochrana, Okresný výbor Poprad udeľuje Ďakovný list Nadácii CHEMOSVIT za finančnú podporu činnosti mladých hasičov v súťaži „O pohár prezidenta DPO SR“. Za podporu a aktivizáciu činnosti mladých hasičov úprimne ďakujeme.

DPO, Okresný výbor Poprad


Vážení členovia Nadácie CHEMOSVIT, dovoľte nám vyjadriť veľké poďakovanie za finančný príspevok, ktorý ste poskytli našej dcérke, aby mohla absolvovať rehabilitačný pobyt. Dcérka absolvovala rôzne liečebné terapie, ktoré veríme, že prispejú k zlepšeniu jej zdravotného stavu. Dcérka: Ďakujem, že sú ešte ľudia s veľkým srdiečkom.

K.P., Poprad


Veľmi pekne ďakujeme za príspevok na liečenie našich dvojičiek s DMO, posunuli sme sa o krôčik ďalej.

J.S., Kežmarok


Ďakovný list Nadácii Chemosvit Svit za finančnú podporu v roku 2013 pri realizácii projektov a činnosti. Do ďalšej práce Vám prajeme veľa pracovných a osobných úspechov.

Ľudová hudba Bystrianka, Svit


Ďakujeme za sponzoring

Odbor školstva, mládeže a športu, Poprad


Ďakovné listy Nadácii Chemosvit za finančnú podporu pri tréningovej príprave, ktorá pomohla v atletickej sezóne 2013 dosiahnuť dobré výsledky dvom talentovaným atlétkam – juniorkam.

Atletický klub Svit

Poďakovania 2012

Dovoľte nám, aby sme Vám srdečne poďakovali za finančný dar určený na zakúpenie detskej postieľky s matracom a detskej jedálenskej stoličky. Vaša postieľka a stolička majú nové miesto v našom zariadení núdzového bývania, kde poskytujeme sociálnu službu ľuďom, na ktorých je páchané násilie, osamelým tehotným ženám, rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie. Veľmi si vážime Vašu ochotu pomôcť …

Domov pod Tatrami, Batizovce


Touto cestou chcem poďakovať za poskytnutie finančného daru z fondu Nadácie CHEMOSVIT, ktorý mi bol poskytnutý počas dlhodobej práceneschopnosti. Poskytnutý finančný dar mi pomohol pri riešení finančnej situácie najmä pri úhrade lekárskych úkonov, cestovného a rehabilitačných výdavkov, preto ešte raz chcem úprimne poďakovať …

K.I.


Vyslovujeme úprimné poďakovanie za partnerstvo a pomoc pri vernisáži žiakov výtvarného odboru ZUŠ vo Svite …

riaditeľ


Chcem vyjadriť veľké poďakovanie Nadácii Chemosvit za finančnú pomoc v mojej ťažkej situácii, v ktorej sa momentálne nachádzam …

K.M., Svit


Vážená Nadácia Chemosvit, srdečne Vám ďakujeme za poskytnutý finančný príspevok. Aj s Vašou pomocou budeme môcť postaviť detské ihrisko v rámci Rodinného centra …

Cirkevný zbor ECAV, Poprad-Veľká, farár


Dovoľte, aby sme sa Vám úprimne poďakovali za nezištnú pomoc, ktorú ste poskytli našej škole. Zároveň Vám chceme popriať veľa zdravia, šťastia a radosti v novom roku 2013. S úctou …

Žiaci a pedagógovia ZŠ Vyšné Hágy


Centrum voľného času Svit ďakuje Nadácii CHEMOSVIT za finančný príspevok na vybavenie záujmových útvarov CVČ …

riaditeľka


Florbalový krúžok chlapcov a dievčat pri ZŠ Mierová vo Svite ďakuje Nadácii Chemosvit za finančnú podporu na zakúpenie športovej výstroje na florbal …

riaditeľka školy


Ďakujeme Nadácii Chemosvit za finančnú podporu v ťažkej finančnej situácii v dôsledku nezamestnanosti a pri výchove ZŤP syna . Veľmi pekne ďakujeme, veľmi nám to pomohlo …

B.S., Svit


Ďakujem Vám za Váš sponzorský príspevok, ktorý ste nám poskytli, že som sa mohla s mojimi deťmi – dvojičkami, ktoré majú detskú mozgovú obrnu, zúčastniť liečebných kúpeľov v Tur. Tepliciach. Prajem Vám veľa pracovných úspechov …

J.S., Kežmarok


Dobrý deň, chcem sa poďakovať Nadácii Chemosvit za finančnú pomoc, ktorú ste poskytli mamke. Prajem veľa zdravia všetkým pracovníkom a darcom. Vrúcna vďaka …

C.M., Poprad


Ďakujeme za poskytnuté dary pre Mesto Svit – Zariadenie opatrovateľskej služby – dýchacie zariadenie pre potreby ležiacich klientov a za nábytok. Ďakujeme za pomoc a želáme Vám veľa úspechov v ďalšom období …

Primátor


Preliezky my nové máme, celý deň sa zabávame. Čo sa pri tom nasmejeme!!! A za to Vám Ďakujeme … Veď väčšieho šťastia niet, ako krásny detský smiech …

MŠ Batizovce


Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k realizácii projektu „Učíme sa učiť“ (pobytové stretnutie občanov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.). Dovoľte nám vyjadriť úprimné poďakovanie Nadácii Chemosvit za prejav štedrej vôle pri spolufinancovaní projektu …

Familiaris, o.z.


Dňa 14. júla 2012 sa uskutočnil na krátkej bowlingovej dráhe v Levoči Medzinárodný turnaj nevidiacich a slabozrakých športovcov. Dovoľte nám za všetkých zrakovo postihnutých, ktorí sa tejto vydarenej akcie zúčastnili, zo srdca poďakovať, popriať veľa zdravia a energie do ďalšej práce …

Únia nevidiacich a slabozrakých, Levoča


V mene rodičov zo srdca ďakujeme Nadácii Chemosvit za schválenie a vybavovanie finančnej výpomoci pri zložitej životnej situácii, do ktorej sa dostali a stále trvá od minulého roku. Želáme všetkým pevné zdravie a aby stále podporili dobrú myšlienku. Ďakujeme …

G.J., Svit


Týmto listom Vám chcem vyjadriť svoju veľkú vďaku za poskytnuté finančné prostriedky na operáciu očí mojej dcéry …

P.K., Svit


Ďakujeme za finančný príspevok na nákup cestovnej postieľky a šliapací traktor. Mamičky veľmi často cestovnú postieľku využívajú. Deti sa zase tešia šľapaciemu traktoru, o ktorý je veľký záujem hlavne u chlapcov …

Občianske združenie Bambino, Poprad


Ďakujem za finančný príspevok na zakúpenie lieku pre uľahčenie chôdze pri mojej chorobe skleróza multiplex …

P.D., Važec


Chceme sa poďakovať za pomoc a podporu Nadácii Chemosvit.

Lukostrelecký klub – lukostreľba Svit

Poďakovania 2014

Dovoľte nám, aby sme sa Vám úprimne poďakovali za Vašu ochotu, ústretovosť a pochopenie, ktoré ste nám prejavili poskytnutím sponzorského daru na podporu rekonštrukcie ambulancie a na podporu kvalitného vybavenia fyzioterapie v našom zariadení. Vďaka tejto pomoci sa nám podarilo rekonštrukciu dokončiť a zariadiť ambulanciu novým, funkčne vyhovujúcim nábytkom, ako aj zakúpiť nový elektrický polohovateľný masážny stôl, schodíky k masážnej vani a rôzne liečebné rehabilitačné pomôcky. Ambulancia má požadovaný ošetrovateľský štandard, prehľadnú kartotéku, dosiahli sme vyššiu bezpečnosť v distribúcii liekov ako aj kvalitu v ošetrovateľských úkonoch. Zároveň naše služby poskytované vo fyzioterapii sa týmto stali omnoho kvalitnejšie a prístupnejšie pre našich klientov.

Vykonať toto dielo by nebolo možné bez pomoci ľudí, ako ste Vy. Teší nás, že naše problémy Vám nie sú ľahostajné a že svoju priazeň nám prejavujete nielen slovami, ale aj konkrétnymi činmi. Vážime si Vás ako ľudí s veľkým srdcom, ktorí berú zdravotne ťažko znevýhodnených ľudí ako súčasť našej spoločnosti, chápu ich ťažkosti, sny a skryté túžby, ale i ťažkosti zariadení sociálnych služieb, v ktorých títo ľudia žijú. Nie každý človek to pochopí a podporí. Ešte raz Vám srdečne ďakujeme za Vašu pomoc a dobročinnosť a prajeme veľa pracovných i osobných úspechov.

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Batizovce


Milí členovia Nadácie CHEMOSVIT! Chceli by sme Vám poďakovať za peniažky, ktoré ste nám dali na dejepisnú exkurziu, lebo bez Vás by sme si ju nemohli dovoliť. Nikto z nás nezostal bez zážitkov a krásnych fotografií.

Žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ Komenského 2, Svit


Vážené predstavenstvo Nadácie CHEMOSVIT, ďakujeme, že ste nám pomohli spropagovať naše mesto, región a tiež prispeli k tomu, že zahraniční učitelia i žiaci si odnášali zo Slovenska krásne zážitky a spomienky. Prajeme Vám vo Vašej práci veľa úspechov.

Základná škola, Mierová 134, Svit


Poskytnutím príspevku na vybavenie školy sa zlepšila nielen estetizácia našej školy ale určite tieto skutočnosti prispeli aj k zvýšeniu záujmu o štúdium na našej škole. Ďakujeme a ostávame s pozdravom.

Základná umelecká škola, Svit


Dobrý deň, ďakujeme za dar. Finančné prostriedky sme využili pri zariaďovaní nových tried (špeciálnych tried pre žiakov s vývinovými poruchami učenia). Aj vďaka Vám je deťom lepšie, dosahujú lepšie výsledky v škole, ale hlavne chodia do školy v pohode a dokonca sa do nej aj tešia, pretože zažívajú svoje vlastné úspechy a to ich motivuje.

Súkromná základná škola, Elokované pracovisko Rovná 597/15, 058 01 Poprad


Vážená správna rada Nadácie CHEMOSVIT, veľmi pekne ďakujeme za finančný príspevok na zakúpenie učebnej pomôcky – dataprojektora, ktorý bude umiestnený v odbornej učebni za účelom modernizácie výučby v predmetoch dejepis a slovenský jazyk a literatúra.

Obchodná akadémia Murgašova 94, Poprad


Milí priatelia! Toto poďakovanie patrí Vám dospelým. A hoci si na to máloktorí pamätáte, všetci ste boli najprv deťmi. Hľadali ste tajné odkazy a posolstvá, hľadali ste inšpiráciu a riešenia, hľadali ste svet, na ktorý sa môžeme pozerať spoločne. Stali ste sa dospelými, ale i priateľmi a chápajúcimi. Rozhodli ste sa podporiť deti so zdravotným znevýhodnením, deti poznačené náročnými životnými situáciami i biedami dnešnej doby. Rozmnožili ste vznešené poslanie – skvalitniť vzdelávanie, život a vytvárať priestor pre zapojenie našich detí do spoločnosti. V mene Špeciálnej základnej školy v Spišskej Belej, ale predovšetkým za naše detičky chceme povedať: úprimne ďakujeme.

Špeciálna základná škola Zimná 21, Spišská Belá


Vážení členovia nadácie, dovoľte nám poďakovať sa za Vašu prácu poskytovania pomoci fyzickým osobám, ako aj organizáciám. Dovoľte, aby sme sa Vám úprimne poďakovali za ústretovosť a pochopenie, ktoré ste našej organizácii prejavili poskytnutím finančného príspevku. Vďaka Vám mohli sme priamym účastníkom bojov zorganizovať spoločné stretnutie a formou daru vyjadriť poďakovanie za ich útrapy. Veľmi nás potešila ich radosť z tohto stretnutia.

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Svit


Vážená správna rada Nadácie Chemosvit, dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za Váš finančný dar, ktorý sme od Vás dostali a použili ako finančnú pomoc pre talentovaných chlapcov – basketbalistov zo sociálne slabších rodín. Váš finančný dar sme použili ako príspevok na medzinárodný turnaj, pretože všetko si hradia chlapci sami. A preto náš úspech je aj Vaším úspechom. Za všetko Vám ešte raz ďakujeme a verím, že o týchto talentovaných chlapcoch budete ešte veľa počuť. Nielen pri šírení dobrého mena BKM Svit, ale aj ISKRY Svit a slovenskej reprezentácie.

Tréner Basketbalového klubu mládeže, Svit


… Poďakovanie organizátorov patrí mestu Svit, Nadácii Chemosvit a ďalším podporovateľom za podporu tohto úspešne sa rozvíjajúceho športu vo Svite (poďakovanie v podnikových novinách Chemosvit a v novinách mesta Svit)

Športový klub Adento, Svit


… Kolektív sa snaží dôstojne reprezentovať svoju činnosť a Mesto Svit aj vďaka dotačnej podpore MsÚ Svit, Nadácie Chemosvit … (poďakovanie v novinách mesta Svit)

Detský famózny svet, Svit


V mene DOMKY – Združenia saleziánskej mládeže, strediska Poprad a detí, Vám chcem vyjadriť úprimné poďakovanie za Vašu podporu vo forme finančného daru, ktorý ste poukázali na organizovanie letných táborov realizovaných našim združením. Veľmi si vážime nielen Vašu štedrosť, ale tiež rovnako ochotu promptne zareagovať na našu žiadosť i počas dovolenkových týždňov. Ďakujeme, že Vám výchova mládeže nie je ľahostajná.

DOMKA Poprad


Dovoľte nám, aby sme sa Vám úprimne poďakovali za Vašu ochotu, ústretovosť a pochopenie, ktoré ste prejavili poskytnutím finančného príspevku na úhradu kultúrneho podujatia a ozdravného pobytu na termálnom kúpalisku pre zdravotne postihnutých občanov vo Svite. Toto podujatie by nebolo možné uskutočniť bez finančnej pomoci Vašej nadácie. Vďaka ľuďom, ako ste Vy, je život handicapovaných ľudí krajší a bohatší. Ešte raz Vám v mene našej organizácie SZZP ďakujeme a prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej humanitnej činnosti.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO SZZP Svit


Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Batizovciach Vám týmto ďakuje, že aj vďaka Vašej finančnej podpore sme mohli dôstojne zorganizovať hudobno-slovné pásmo o predvianočných zvykoch v kúdeľnej izbe. S úctou.

Výbor MOMS, Batizovce


Vážená nadácia, ďakujeme Vám za príspevok na medzinárodný turnaj nevidiacich a slabozrakých športovcov v bowlingu (spojený zároveň s Majstrovstvami Slovenska). Takýto medzinárodný turnaj na území Slovenska organizuje len naša TJ. Každoročne sa popri turnaju umožňuje všetkým účastníkom zúčastniť sa nasledujúceho dňa výstupu na niektorých vrcholkoch našich Tatier. Tohtoročný výstup bol na Kráľovu hoľu. Zakaždým sa o bezpečnosť handicapovaných účastníkov stará Horská záchranná služba, ktorým za ich pomoc patrí vďaka. Veľká vďaka za každoročnú pomoc patrí aj Vám. Sme nesmierne šťastní, keď turnaj prebehne v poriadku, z hôr sa vrátia všetci zdraví a naviac, keď človek vie, že väčšina z nich sa takéhoto výstupu zúčastnila prvýkrát. Ešte raz veľká vďaka za všetkých účastníkov.

Václav Trnka, predseda TJ Štart Levoča


V mene našej rodiny chceme Nadácii CHEMOSVIT aj takýmto spôsobom veľmi pekne poďakovať za príspevok, ktorý sme od Vašej nadácie dostali. Veľmi nás teší, že sú medzi nami ľudia so silným sociálnym cítením a majú snahu pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Nech sa Vám i naďalej darí vo vykonávaní Vašej práce. S pozdravom rodina onkologicky chorého pacienta

K.M. Svit


Týmto e-mailom by sme sa Vám aj Nadácii CHEMOSVIT chceli veľmi pekne poďakovať za finančný dar, ktorý ste nám poskytli na úhradu pohrebu za našu zosnulú mamku a manželku. Dar nám veľmi pomohol, aby sme mohli aspoň nejakú čiastku pohrebných výdajov pokryť. Ďakujeme Vám veľmi pekne, veľmi si takúto pomoc vážime.

K.G, Svit


Týmto sa chcem veľmi poďakovať Nadácii CHEMOSVIT za poskytnutie príspevku na ozdravný pobyt pre moju dcérku, ktorá má od malička problémy s prieduškami.

P.J., Svit


Touto cestou Vám chcem poďakovať za finančnú pomoc, ktorú ste venovali mojej rodine na opravu vetrom zničenej strechy rodinného domu.

K.N., Sp. Teplica


Milá nadácia! To, čo robíte, je veľmi záslužná vec. Pomáhate tým, ktorí nie sú na to práve najlepšie, či už sa to týka stránky zdravotnej alebo finančnej. A v týchto niekedy nie ľahkých chvíľach príde pomoc od Vás, ktorá pomôže preklenúť to častokrát naozaj „ťažké“ obdobie. Tak by som Vám chcela naozaj čo najsrdečnejšie poďakovať za Váš dar, ktorý nebol pre mňa len finančnou ale aj morálnou podporou. S úctou a vďakou

S.J., Sp. Tomášovce


Úprimné poďakovanie nadácii za finančnú pomoc od otca synčeka, ktorý je už 50 týždňov v bdelej kóme a jeho stav sa nezlepšuje (poďakovanie v podnikových novinách).

S.V., Svit


Veľmi pekne ďakujem za Vašu opakovanú pomoc.

P.D., Važec