Nadácia v novinách zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM

Nezaradené

Rok 2019

Bowlingová liga už po deviatykrát

V pondelok 14. 9. bol v športovo-relaxačnom centre hotela Spolcentrum slávnostne otvorený už 9. ročník bowlingovej ligy pod záštitou ZO ECHOZ a Nadácie Chemosvitu. Na otvorení sa zúčastnili predsedníčka odborovej organizácie Marta Šerfelová, podpredseda Marek Hyben a správkyňa Nadácie Chemosvit Ing. Beáta Šuhajová.

Turnaja, ktorý sa koná každý pondelok a utorok v termíne od 14. do 26.11.2019 sa prihlásilo 16 družstiev. Družstvo tvorí 3-9 hráčov. Spoločnosť Chemosvit Folie postavila 9 družstiev, Energochem 2, Strojchem 3, Fibrochem 2 a Tatrafan 1 družstvo. …

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 10/2019 strana 6


Športom na pomoc ľudom

Tenisový turnaj ENERGOCHEM CUP bol organizovaný nielen s cieľom zašportovať si, ale tenisoví nadšenci prispeli i na dobročinný účel, a to nielen svojimi športovými výkonmi, ale aj finančne. Účastníci podujatia darovali výťažok z dobrovoľného štartovného vo výške 300 €. Na zasadnutí správnej rady Nadácie vo štvrtok 19. septembra 2019 tento výťažok v mene všetkých účastníkov odovzdal do rúk predsedovi správnej rady a správkyni Nadácie Chemosvit Ing. Marián Kacvinský, riaditeľ obchodno-ekonomického úseku Chemosvitu Energochem.

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 10/2019 strana 6


XII. ročník Memoriálu Dušana Budzáka rekordným výťažkom naplnil humanitný rozmer

História charitatívneho tenisového turnaja organizovaného na počesť Dušana Budzáka, bývalého dlhoročného predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Výskumného ústavu chemických vlákien, a. s. vo Svite a predsedu dozornej rady Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR sa v dňoch 23. – 24. mája 2019 obohatila o ďalší vydarený ročník.

Počas dvoch dní sa turnaja štvorhier v priestoroch tenisovej haly hotela Spolcentrum zúčastnilo 30 hráčov z celého Slovenska a Česka, ako aj mnoho nehrajúcich hostí, ktorých počas slávnostného otvorenia srdečne pozdravili Dáša Vojsovičová, primátorka mesta Svit, Vladimír Balog, podpredseda predstavenstva spoločností Chemosvit, a.s. a Finchem, a.s., Jaroslav Mervart, predseda predstavenstva spol. Chemosvit, a.s., a dlhoročný podporovateľ podujatia pán Dušan Guľáš, konateľ spoločnosti Respect Slovakia. Turnaj už po niekoľkýkrát v histórii poctil svojou návštevou a účastníkov podporil aj prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska.

V zmysle kréda pomoci „športovci športovcom” prevzal od organizátorov predseda správnej rady Nadácie Chemosvit Jaroslav Lučivjanský výťažok zo štartovného a dobročinných príspevkov, ktoré v tomto roku dosiahli historicky rekordnú úroveň 1370 eur. Vďaka všetkým účastníkom, ktorí vždy radi prispejú na dobrú vec, sa na podporu športu pre deti zo sociálne slabších rodín zo Svitu a okolia a iné charitatívne ciele počas existencie turnaja prerozdelilo celkovo už 7690 EUR.

V napínavom finále napokon triumfovala dvojica Miroslav Švigar – Michal Vasiľko, ktorí až v tiebreaku dokázali prekonať výborne hrajúcu českú dvojicu Marek Toufar – Jan Vodňanský.

Tretie miesto tentokrát obsadila historicky najúspešnejšia dvojica turnaja Vladimír Balog – Igor Lupták.

Cena za bojovnosť putovala do rúk Jána Kutana. Medzi netenistami sa oceneným za najvyššie dosiahnuté skóre v paralelne prebiehajúcej súťaži v bowlingu stal Jaroslav Bočko.

Organizátori aj touto cestou srdečne ďakujú všetkým, ktorí podporili zbierku pre detský šport a taktiež partnerom, bez ktorých by turnaj nemohol existovať, a to: Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR), spoločnostiam Chemosvit, Finchem, Respect Slovakia, Slovanet, Continental Matador Rubber, J&T Banka, Tatrakon, VÚCHV a hotelu Spolcentrum.

Zároveň si cenia, že turnaj si za obdobie svojej existencie našiel veľ ké množstvo priaznivcov a už dnes sa spoločne tešia na jeho nasledujúci XIII. ročník. -mb-

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 6/2019 strana 10


Nadácia Chemosvit podporila žiakov

V roku 2018 Nadácia Chemosvit podporila aj tím mladších žiakov v basketbale, ktorí na Majstrovstvách SR v kategórii mladších žiakov v máji 2018 získali pod vedením trénerky Michaely Drobnej a asistenta Pavla Krulla. „Toto skvelé umiestnenie sme dosiahli aj vďaka vašej podpore, napísali v poďakovaní Nadácii Chemosvit. „Dali sme do toho srdce, mali sme podporu rodiny a dosiahli sme výsledok, ktorý nás motivuje do ďalšej práce. Veríme, že aj s našou podporou budeme vždy výborne reprezentovať náš klub, mesto a región.“ Tieto prostriedky pochádzali z výťažku Memoriálu Dušana Budzáka za rok 2018.

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 6/2019 strana 5


Dar od Nadácie Chemosvit

Koncom marca zavítali do Chemosvitu zástupkyne Centra pre deti a rodiny Spišská Belá, aby prevzali dar od Nadácie Chemosvit – dva notebooky, ktoré prispejú k zvýšeniu počítačovej gramotnosti detí v domove. Dar do rúk riaditeľky Marcely Marhefkovej odovzdala správkyňa Nadácie Ing. Beáta Šuhajová a zástupca odboru dlhodobého rozvoja Mgr. Peter Migač.

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá už plní svoje poslanie 28 rokov. V poslednom období centrum prešlo viacerými zmenami, ktoré vyplynuli z legislatívnych zmien.

Centrum môže poskytnúť náhradný domov pre 69 detí v samostatne usporiadaných skupinách a skupine v rodinných domoch v Starej Ľubovni, v Spišskej Belej a v 12 profesionálnych náhradných rodinách s vlastnými bytovými priestormi. Stará sa o nich 63 zamestnancov, ktorí vykonávajú svoju prácu s radosťou a s dobrým pocitom zo svojej práce. Deťom sa venujú s láskou a opaterou, akú si zaslúži každé dieťa.

V rodinných domoch, v ktorých sú zriadené samostatne usporiadané skupiny deti, fungujú ako v bežnom rodinnom živote. „Každé dieťa má svoj osobný kútik, deti sa učia bežným činnostiam, ktoré sú potrebné pre ich budúci život,“ povedala nám riaditeľka Centra. „Tak ako deti v bežných rodinách ráno vstávajú do školy, či materskej školy, píšu si domáce úlohy, venujú sa svojim záujmom, ale aj spoločne s vychovávateľmi vykonávajú činnosti akými sú upratovanie, varenie, žehlenie, či pomoc v záhrade. Zariadenie a vnútorné priestory rodín vypovedajú o tom, že priateľská a rodinná atmosféra nechýba ani tu, hoci bez rodičov.“

Centrum má v mestách Stará Ľubovňa a Kežmarok prenajaté priestory, v ktorých pracujú zamestnanci na výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou, aby sa zabránilo možnému vyňatiu každého ohrozeného dieťaťa v monitorovaných oblastiach z jeho prirodzeného prostredia a zamedziť tak jeho následnému umiestneniu do centra. Riešia viaceré krízové situácie v rodine, akými sú výchovné problémy, zanedbávanie, či rodičovský konflikt. Denne sú v kontakte s rodinou v ich krízových situáciách, hľadajú spoločné možnosti ich pomoci a najmä pomáhajú dieťaťu a jeho rodičom v ich prežívaní. Rovnako ako sú vychovávatelia deťom pomocnou rukou, bezpečným náručím, či ostrovom pokoja a lásky sú títo zamestnanci v teréne ochotní poskytnúť všetky svoje možnosti pomoci týmto ohrozeným rodinám. Počas dospievania detí, v období ich 16 rokov vedú sociálni pracovníci centra s deťmi rozhovory o ich ďalšom živote. „Snahou všetkých zamestnancov centra je, aby nijaké dieťa, ktoré ukončilo svoj pobyt v centre, nezostalo stáť na polceste, nerozmýšľalo a netrápilo sa nad tým, čo s ním bude ďalej,“ pokračuje Marcela Marhefková. Samospráva, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska dieťaťa a centrum sa snažia postarať o jeho ubytovanie i prácu. Centrum sa usiluje vytvoriť podmienky k štúdiu v odboroch, ktoré ich zaujmú a podporiť ich v samotnom štúdiu aj hľadaní možného uplatnenia.

S domovom nás spája dlhodobejšia spolupráca. Pomoc detským domovom v regióne je priamo zakotvená v poslaní Nadácie Chemosvit. Deťom zo Spišskej Belej pomohla Nadácia aj minulý rok, keď Domov organizoval športovú olympiádu pre deti z detských domovov v Kežmarku. Na oboch akciách sa zúčastnil aj Ing. Peter Tomečko, vedúci odboru dlhodobého rozvoja a. s. Chemosvit, ktorý sa okrem spolupráce s vysokými školami venuje aj tejto oblasti.

Text -ep-

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 4/2019 strana 3

Rok 2018

Mikuláš, čert a anjel – netradične zavítali do Chemosvitu zvestovať, že sviatky tu sú „cobydup“. V skutočnosti to bolo poďakovanie vedeniu Chemosvitu a Nadácii Chemosvit za celoročnú spoluprácu. Ing. P. Repčíkovi a Ing. Gabriele Hudákovej sa poďakovala a popriala krásne Vianoce a šťastlivý nový rok 2019 riaditeľ ka Domova sociálnych služieb v Batizovciach Ing. Danica Ďuricová.

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 12/2018 strana 2


Koncom júna ako pokračovanie Dňa otvorených dverí Centrum sociálnych služieb v Batizovciach, s ktorým má Nadácia Chemosvit uzavretú dohodu o spolupráci, navštívili zástupcovia Chemosvitu – riaditeľ Ing. Peter Repčík a Nadácie – predseda Ing Jaroslav Lučivjanský, podpredseda Ing. Jaroslav Mervart, PhD., revízor Ing Ladislav Jašš a správkyňa Nadácie Ing. Beáta Šuhajová. V sprievode riaditeľky centra Ing. Danice Ďuricovej a vedúcej odborných činností PhDr. Kataríny Bolisegovej si prezreli priestory historického kaštieľa i ostatných budov, kde sídli centrum, oboznámili sa s jeho službami, s činnosťou a potrebami jeho klientov a predebatovali aj možnosti ďalšej spolupráce, ktorá sa črtá napr. aj v oblasti dodávok polypropylénových hygienických tkanín pre centrum z výroby spoločnosti Fibrochem.

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 7/2018 strana 9


Bowlingová liga nie je len o súťaživosti

V pondelok 24. septembra 2018 bol v športovo-relaxačnom centre hotela Spolcentrum otvorený 8. ročník bowlingovej ligy, ktorý organizuje ZO ECHOZ a Nadácia Chemosvitu. Na turnaj, ktorý sa končí 6. novembra, sa prihlásilo 16 družstiev. Na otvorení sa zúčastnili predsedníčka odborovej organizácie Marta Šerfelová, podpredseda Marek Hyben, výrobno-technický riaditeľ spoločnosti Chemosvit Fibrochem a zároveň aj predseda Nadácie Chemosvit Ing. Jaroslav Lučivjanský a správkyňa Nadácie Ing. Beáta Šuhajová. Organizátorom sme položili zopár otázok.

Čím to je, že turnaj stále žije a že je o neho taký záujem?

Ing. J. Lučivjanský: Snahou bolo oživiť športové aktivity zamestnancov. Inšpirovali sme sa Baťovou filozofiou, že vzdelanie, šport a kultúrne vyžitie sú alfou a omegou k určitej spokojnosti zamestnancov. A tak jedným z krokov bolo takýmto spôsobom utužiť vzťahy a väzby medzi zamestnancami dcérskych spoločností v skupine Chemosvit a Finchem.

M. Šerfelová: Záujem prejavili aj samotní zamestnanci, a tak sme hľadali, čo by sme mohli pre týchto ľudí zorganizovať. Športové aktivity mali v Chemosvite vždy veľkú tradíciu a aj dnes máme v rámci ECHOZ-u letné športové hry, ktorých sa zúčastňujú i naši zamestnanci. Hľadali sme teda, aká forma športu by bola vhodná a aj vďaka možnostiam ktoré máme napr. v hoteli Spolcentrum, nám vyšiel bowling. A tak sme v spolupráci s Nadáciou Chemosvit vytvorili tento turnaj.

Nesie tento turnaj v sebe nejaký odkaz?

Ing. Lučivjanský: Nemyslím si, že treba za všetkým hľadať nejakú veľ kú myšlienku. Tým hlavným mottom je v tomto prípade to, že sa ľudia stretnú. K nadviazaniu kontaktov stačí málo, stretnú sa ľudia, ktorí sa poznajú na pracovisku a stretnutie mimo pracoviska im prináša obohatenie v osobnom živote. V neposlednom rade aj určitá dravosť a gén súťaživosti je lákadlom. Tiež inšpirácia, keď si hovoríme, že to čo nezvládneme v tomto roku, zvládneme v tom budúcom, je to, čo podľa mňa udržiava tento turnaj.

M. Šerfelová: Určite áno, a to v podobe stretnutí, v relaxe a v načerpaní energie. Ľudia sa navzájom spoznávajú a utužujú kontakty, keďže sa tu stretávajú ľudia z rôznych dcérskych spoločností Chemosvitu a Finchemu. Chcela by som všetkým a hlavne mojim kolegom odborárom poďakovať za podporu a popriať veľa pracovných úspechov a zdravia, aby sme sa mohli takto aj naďalej stretávať.

Prečo Nadácia Chemosvitu podporuje tento turnaj?

Ing. Lučivjanský: Nadácia Chemosvit to berie určitým spôsobom ako záväzok, nakoľko primárne sú pre ňu donormi finančných zdrojov z veľ kej časti zamestnanci. Či už je to príspevok vo výške jednohodinovej mzdy pred Vianocami, alebo formou príspevkov z akcií, ktoré bežia medzi zamestnancami Chemosvitu a Finchemu, alebo z 2% z dane. Nadácia Chemosvitu participuje na financovaní nákladov spojených s organizovaním turnaja pol na pol s odborovou organizáciou Je to presne o tom, že na jednej strane ľudia dávajú a na druhej si zaslúžia, aby dostali. Je to jednoduchý princíp, kto dáva, ten dostane, a to platí aj pre rozvoj a podporu rekreačného športu, akým je v tomto prípade i tento bowlingový turnaj.

Text a foto Peter Migač

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 10/2018 strana 10


Popularita Jánošíčka stále rastie

Počas celého šk. roka 2017/18 mal Jánošíček niekoľko zaujímavých aktivít, ktoré jeho členov posunuli na vyššiu úroveň. Ako nás informovala umelecká vedúca súboru Jánošíček Bc. Vlasta Horňáková DiS.art., bolo to nacvičenie nového repertoáru za pomoci starších členov JUNIOR a obnovenie Jasličkovania a Koledovania vo vianočnom období, ale hlavne to boli súťaže a festivalové prezentácie.

Prvé ovocie sa urodilo na multifestivale v Košiciach, kde Jánošíček získal bronzové miesto vo svojej kategórii. Vo Svite Jánošíčkári pomáhali pri slávnosti stavania májov. V tom čase vrcholila aj príprava na Medzinárodný festival DFS Krojované bábiky, kde mali na starosti štyroch hostí zo Slovenska a Ukrajiny. Tradične sa tohto festivalu zúčastnili už po 21-krát. Poďakovanie za finančnú podporu patrí mestu Svit a za nezištnú pomoc Nadácii Chemosvit. „Nadácia takto pomáha udržať originálne podujatie – festival, kde sa každoročne zúčastnia zástupcovia minimálne 3-7 krajín Európy,“ zdôraznila umelecká vedúca.

Po siedmich rokoch sa podarilo vystúpiť Jánošíčku na obnovenom detskom programe Zamagurských folklórnych slávností v Červenom Kláštore. Začiatkom augusta dostal Jánošíček pozvanie na Tatranské kultúrne leto do Nového Smokovca. Bola to akási generálka pred ďalšou akciu medzinárodného formátu. Koncom leta sa zástupcovia súboru totiž zúčastnili festivalového turné ATF18 s účasťou na 11. ročníku Medzinárodného IOV a CIOFF festivalu vo Ľvove na Ukrajine. Medzinárodné organizácie svetového formátu CIOFF a IOV zaručovali kvalitu a mohutnosť celého festivalu, kde sa zúčastnili súbory z piatich krajín Európy, Indonézie a Egypta. Cez celý pobyt festivalu mohlo súbor Jánošíček vidieť do 4000 divákov.

Počas festivalového turné ATF18 v rámci Kultúrneho leta Poprad vystúpili v programe Umelecká mozaika národov s ostatnými účastníkmi ATF18 a ich hosťami, kde získali diplom a cenu za veľ ké umelecké výkony i reprezentáciu.

Momentálne prebieha nábor nových členov, ktorí sa môžu prihlásiť do súboru Jánošíček zaslaním prihlášky stiahnutej z webu súboru Jánošíček na e-mail: janosiceksvit@gmail.com.

Popularita súboru Jánošíček aj po 22 rokoch rastie, aj vďaka podpore Akadémie dôstojnej staroby Svit, p. J. Imrichovej, JUDr. Evy Čabrovej Dr., poskytovateľov 2% dane a rodičov detí členov súboru Jánošíček i svojmu súčasnému zriaďovateľovi Detský famózny svet Svit. -rch-

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 10/2018 strana 9


20.-21. septembra 2018 sa konal VII. ročník tenisového turnaja ENERGOCHEM CUP 2018. Táto Akcia mala aj humanitný rozmer – V prospech NADÁCIE CHEMOSVIT sa počas dvoch dní podujatia vyzbierala účastníkmi suma vo výške 385 EUR a poputuje na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.

Viac v článku „Počas VII. ročníka tenisového turnaja ENERGOCHEM CUP 2018 sa diskutovalo hlavne o energetike“

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 10/2018 strana 6


Koncom júna ako pokračovanie Dňa otvorených dverí Centrum sociálnych služieb v Batizovciach, s ktorým má Nadácia Chemosvit uzavretú dohodu o spolupráci, navštívili zástupcovia Chemosvitu – riaditeľ Ing. Peter Repčík a Nadácie – predseda Ing Jaroslav Lučivjanský, podpredseda Ing. Jaroslav Mervart, PhD., revízor Ing Ladislav Jašš a správkyňa Nadácie Ing. Beáta Šuhajová. V sprievode riaditeľky centra Ing. Danice Ďuricovej a vedúcej odborných činností PhDr. Kataríny Bolisegovej si prezreli priestory historického kaštieľa i ostatných budov, kde sídli centrum, oboznámili sa s jeho službami, s činnosťou a potrebami jeho klientov a predebatovali aj možnosti ďalšej spolupráce, ktorá sa črtá napr. aj v oblasti dodávok polypropylénových hygienických tkanín pre centrum z výroby spoločnosti Fibrochem.

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 7/2018 strana 9


Memoriál Dušana Budzáka vstúpil do druhej dekády

Výťažok 940 eur pôjde tradične na humanitné aktivity Nadácie Chemosvit

Už 11. ročníkom charitatívneho podujatia vstúpil v dňoch 7. – 8. júna 2018 do športovej histórie vo Svite tenisový turnaj organizovaný na počesť Dušana Budzáka, bývalého dlhoročného predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Výskumného ústavu chemických vlákien vo Svite a predsedu dozornej rady Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR.

Turnaj štvorhier sa počas dvoch dní tradične odohral v priestoroch tenisovej haly hotela Spolcentrum, kde sa jeho oficiálneho otvorenia zúčastnilo mnoho hrajúcich aj nehrajúcich hostí z celého Slovenska a Českej republiky, ku ktorým sa prihovorili Vladimír Balog, podpredseda predstavenstva spoločností Chemosvit a Finchem, Jaroslav Mervart, predseda predstavenstva Chemosvitu ako aj primátor mesta Svit Miroslav Škvarek. Turnaj svojou prítomnosťou osobne podporil Branislav Stankovič, bývalý tenisový reprezentant a člen Siene slávy slovenského tenisu.

Predseda správnej rady Nadácie Chemosvit Jaroslav Lučivjanský prevzal aj tentokrát od organizátorov výťažok zo štartovného a dobročinných príspevkov, ktoré sa vyšplhali na 940 EUR. Vďaka všetkým účastníkom, ktorí vždy radi prispejú na dobrú vec, sa na podporu športu pre deti zo sociálne slabších rodín zo Svitu a okolia a iné charitatívne ciele počas existencie turnaja prerozdelilo celkovo už 6 320 EUR.

V napínavom finále sa víťazom po deviatykrát stala dvojica Vladimír Balog – Igor Lupták, čím v náročnej konkurencii opäť potvrdili svoje majstrovské tenisové umenie. Z druhého miesta sa aj napriek finálovej prehre tešila dvojica Jozef Sabol – Michal Vasiľko a ocenenia na tretej priečke získali porazení semifinalisti Marek Toufar – Jan Vodňanský (obaja z ČR) a Miloš Šavel – Peter Benko.

Cena za bojovnosť putovala do rúk Jozefa Kochana, ktorý aj napriek bolestiam achilovky obetavo počas dvoch dní odohral všetky zápasy a so svojím spoluhráčom zo všetkých síl bojoval o postup do semifinále. Oceneným za najvyššie dosiahnuté skóre v paralelne prebiehajúcej súťaži v bowlingu sa stal Jakub Škultéty.

Organizátori aj touto cestou srdečne ďakujú všetkým, ktorí podporili zbierku pre detský šport a taktiež partnerom, bez ktorých by turnaj nemohol existovať, a to: Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, mestu Svit, spoločnostiam Chemosvit, Finchem, Respect Slovakia, Slovanet, Continental Matador Rubber, J&T Banka, Tatrakon, PXL Full Marketing, Wineculture, TeniSta a VÚCHV.

Zároveň si cenia, že turnaj si za obdobie svojej existencie našiel veľké množstvo priaznivcov a už dnes sa spoločne tešia na jeho nasledujúci XII. ročník.

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 7/2018 strana 8


Poďakovanie Nadácii Chemosvit za finančnú podporu Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach

Nadácia Chemosvit pravidelne pomáha a podporuje CSS Domov pod Tatrami. Ochota pomáhať zdravotne znevýhodneným ľuďom a finančná podpora radí Nadáciu medzi vážených partnerov nášho zariadenia. Vďaka tejto ušľachtilej pomoci môže naše zariadenie skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb a zároveň dodržiavať podmienky kvality poskytovania služieb klientom.

V roku 2017 Nadácia darovala finančné prostriedky na zakúpenie sedacej súpravy do budovy Lipa, v ktorej v priebehu minulého roka prebehla rozsiahla rekonštrukcia.

Pôvodná sedacia súprava v obývacej miestnosti bola značne opotrebovaná a nevhodná na bežné používanie. Nová sedacia súprava spĺňa špecifické potreby našich klientov po stránke hygienickej (je umývateľná) a terapeutickej, pretože je pevná a vhodne tvarovaná k sedeniu. Prispieva k zvýšeniu pohodlia, pocitu domova a k skvalitneniu života klientov v zariadení, ktorým jediným domovom je práve CSS Domov pod Tatrami.

CSS Domov pod Tatrami si váži odhodlanie Nadácie Chemosvit pomáhať ľuďom žijúcim v našom zariadení. Touto cestou vyjadrujeme Nadácii srdečné poďakovanie za finančnú podporu.

Mgr. Beáta Neupauerová, Centrum soc. Služieb Batizovce

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 2/2018 strana 6


Pre počítačovú gramotnosť našich seniorov

To, že sa Nadácia Chemosvit od svojho založenia snaží nezištne pomáhať, je známe. Aj v roku 2017 bolo takejto pomoci neúrekom, čo si zaslúži poďakovanie za poskytnutie nevyhnutej pomoci či už jednotlivcom alebo kolektívom.

Nie je to inak ani v prípade seniorov mesta, kde Nadácia prispevia každoročne na novoročné stretnutie s predstaviteľmi mesta, podnikov a inštitúcií v reprezentačných priestoroch Spolcentra vo Svite.

V roku 2017 pomohla však Nadácia Chemosvit aj inak. Na požiadanie výboru ZO JDS vo Svite sa rozhodla zakúpiť a dať do bezplatného prenájmu počítačovú techniku s tlačiarňami pre seniorské organizácie v meste. To veľmi pomôže k postupnému oboznamovaniu sa s touto pre staršiu generáciu neznámou technikou a ich zdokonaľovanie sa v tomto smere. Za to, že sa tak stalo, je potrebné vysloviť úprimné poďakovanie zástupcom Chemosvitu, a. s., a to predsedovi Nadácie Ing. J. Lučivjanskému, správkyni Nadácie Ing. B. Šuhajovej, vedúcemu odd. dlhodobého rozvoja Ing. P. Tomečkovi a riaditeľovi úseku IKT Ing. F. Kallovi. A v neposlednom rade i mestu Svit na čele s primátorom Ing. M. Škvarekom, ktorý slávnostným spôsobom komunitnú miestnosť pre organizácie v meste na 2. poschodí MsÚ vo Svite, kde je umiestnená počítačová technika a samostatné uzamykateľné skrinky na odkladanie písomností organizácií, odovzdal do užívania v novembri 2017. Tak mohol vzniknúť fotozáber z priestorov na MsÚ, ktoré budú využívať organizácie v meste. Zároveň sa skvalitní i komunikácia seniorských organizácií s inými orgánmi a inštitúciami, a na vyššiu úroveň sa dostane aj ich schôdzková činnosť.

Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa o to pričinili.

Mgr. Miroslav Jurčák, predseda ZO JDS Svit

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 1/2018 strana 8


Senior boxy pre Sviťanov

V pondelok 18. decembra 2017 členovia Správnej rady Nadácie Chemosvit odovzdali zástupcom seniorov zo Svitu Alexandrovi Tokárovi a Mgr. Miroslavovi Jurčákovi milú pozornosť v podobe tzv. Senior boxov. Senior boxy s obsahom predmetov vhodných pre potreby starších ľudí venovala Nadácii Chemosvit nezisková organizácia Slnečný Dom v Humennom, ako poďakovanie za príspevok Nadácie na projekt Senior box 2017/2018.

Zopár slov z mailu riaditeľky Slnečného Domu: „Prijmite naše srdečné poďakovanie za participáciu vašej spoločnosti na projekte Senior box pre rok 2017/2018. Vašu spoluprácu vnímame ako akt verejno-prospešnej charitatívnej aktivity a zároveň vzájomne prínosné partnerstvo, ktoré si veľmi vážime.“

Podľa údajov sociálnej poisťovne je na Slovensku 1,4 mil. seniorov. Bolo pripravených 2 500 ks Senior boxov, predovšetkým pre chorých a bezmocných seniorov. Ich príprava a celá organizácia s tým spojená je len vďaka sponzorom, dobrodincom, ktorým nie je ľahostajný osud ťažko skúšaných seniorov. Naša Nadácia dostala darom 120 ks, čo je 4,8 % z celkového počtu boxov. Vzhľadom na to, že v meste Svit máme niekoľko aktívnych klubov seniorov, predovšetkým z radov bývalých zamestnancov, dlhoročných Sviťanov, rozhodli sme sa podporiť práve ich. Senior boxy budú rozdelené medzi členov Jednoty dôchodcov na Slovensku pod vedením Mgr. Miroslava Jurčáka, poputujú do klubu Bôrik Pod Skalkou pod vedením Alexandra Tokára, a taktiež potešia členov klubu Denného centra pod vedením B. Točekovej a členov klubu zdravotne ťažko postihnutých pod vedením Ing. Ľ. Kuzmíkovej. Veríme, že sme našim seniorom urobili radosť.

Ing. Beáta Šuhajová, správkyna Nadácie

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 1/2018 strana 8

Rok 2017

Novoročné stretnutie seniorov

Seniori vo Svite tvoria pomerne veľkú časť obyvateľstva – a treba povedať, že veľká časť z nich je spätá aj s našou spoločnosťou – vo fabrike prežili celý svoj produktívny život, pracujú tu ich deti, vnúčatá… Na svoju fabriku nezabudli dodnes a radi sa k nám vracajú – tak ako napr. v decembri minulého roku, kedy až dve skupiny seniorov si prišli pozrieť svoje bývalé pracoviská. Aj to bola jedna z početných akcií, ktoré svitskí seniori v minulom roku robili.

„Rok 2016 bol bohatý. Činnosť bola zameraná na rôzne oblasti života seniorov, a to nielen pre členov Jednoty dôchodcov Slovenska,“ uviedla A. Gejdošová v príspevku, ktorý predniesla na novoročnom stretnutí seniorov mesta, združených v kluboch a organizáciách s predstaviteľmi mesta, podnikov a škôl vo Svite. Už po siedmykrát sa uskutočnilo 25. januára v kaviarni hotela Spolcentrum. Otcom myšlienky je predseda ZO JDS vo Svite Mgr. Miroslav Jurčák, bývalý redaktor našich podnikových novín, ktorý aj napriek blížiacej sa sedemdesiatke neprestáva byť aktívny a stále prichádza s novými nápadmi, čo robiť. A že o stretnutia je stále veľ ký záujem, o tom svedčí to, že počet účastníkov – okolo 120, vysoko prevýšil minulý rok. „Je to jedinečná príležitosť, kedy sa môžeme stretnúť s poslancami mesta. V symbióze organizácií, ktoré sa zaoberajú činnosťou dôchodcov sa nám darí organizovať rôzne akcie. Máme dobrú podporu zo strany mesta Svit, Nadácie Chemosvit, ale aj iných organizácií,“ skonštatoval organizátor podujatia. Na stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ Chemosvitu Ing. Peter Repčík a správkyňa Nadácie Ing. Beáta Šuhajová. Vážnosť stretnutia podčiarkla prítomnosť poslanca Národnej rady SR Petra Šucu.

Seniori žili počas predchádzajúceho roka aktívny a bohatý život. V roku 2016 sa zamerali na rôzne oblasti života. Organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi v poproduktívnom veku organizovali výlety po celom Slovensku, športové akcie, vytvárali priestor na ich sebarealizáciu v spoločenskom živote a vytvárali im podmienky na zlepšenie jesene života. …

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 2/2017 strana 1


S podporou Nadácie Chemosvit

Meno Vladimír Bartko z Važca je medzi bežeckými lyžiarmi veľmi dobre známe. Celý život sa venoval behu, biatlonu, a bežeckému lyžovaniu. Na svojom konte má vavríny víťaza z niekoľkých ročníkov Bielej stopy SNP (50 km a 30 km), Jizerskej paťdesiatky (2017), z majstrovstiev Slovenska vo februári 2017, MS veteránov na Štrbskom Plese (marec 2017), z početných regionálnych pretekov, ale aj krásne umiestnenia v prvej desiatke pretekárov z medzinárodných majstrovstiev, dnes už ako veterán.

Vladimír Bartko sa na majstrovstvách veteránov nestratil. Jeho účasť na 37. neoficiálnych Majstrovstvách sveta v behu na lyžiach v dňoch 3. 3. až 11. 3. 2017 vo švajčiarskom stredisku Klosters Davos podporila aj Nadácia Chemosvit a veruže nesklamal. V kategórii E nad 70 rokov získal 5. miesto (za 15 km klasickým štýlom), 9. za 10 km (voľný štýl), 6. za 30 km (klasický štýl) a 8. miesto v štafete.

„Som veľmi vďačný Nadácii Chemosvit za príspevok, bez podpory sponzorov by som sa nemohol takého vrcholového podujatia zúčastniť. Teší ma, že som mohol reprezentovať náš región.“ Na majstrovstvá išla výprava 24 Slovákov, celkovo sa zúčastnilo 37 krajín s vyše 1200 pretekármi. …

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 4/2017, strana 7


Silnejší by vždy mali pomáhať slabším

Ceny víťazom 10. ročníka turnaja Memoriál Dušana Budzáka vo Svite minulý týždeň odovzdala slávna slovenská tenistka Daniela Hantuchová. Prvé miesto získali Marek Toufar a Ján Vodňanský, na 2. skončili Vladimír Balog a Igor Lupták, historicky najúspešnejšia dvojica turnaja a 3. priečka patrí Petrovi Pisarčíkovi a Jánovi Budzákovi. Cenu za bojovnosť si vybojoval Milan Berkeš a víťazom minibowlingového turnaja je Jakub Škultéty.

Ceny odovzdala Daniela Hantuchová

„Memoriál Dušana Budzáka mal veľmi príjemnú atmosféru, všetci účastníci bojovali o sto šesť a boli veľmi fajn. Som veľmi rada, že som mohla byť jeho súčasťou. Úroveň turnaja bola veľmi dobrá, je krásne vidieť s akým nadšením a láskou sa hrá tenis vo všetkých kútoch sveta,“ uviedla Daniela Hantuchová po turnaji, ktorého sa tiež zúčastnil člen Siene slávy slovenského tenisu Branislav Stankovič. Aj on sa vo Svite cítil veľmi dobre. „S priateľmi na tenise je človek vždy veľmi rád. Chlapi sa snažili a vôbec sa nešetrili. Vidno, že trénujú a tenis ich baví…“

Za 10 rokov si turnaj už vybudoval tradíciu v slovenskej tenisovej rodine. „Chodia sem hrávať najmä naši obchodní partneri a priatelia. Je tu veľa ľudí, ktorí otca poznali, hrávali s ním tenis a športovali,“ uviedol spoluorganizátor turnaja Martin Budzák, syn Dušana Budzáka, bývalého predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa VÚCHV, a.s., Svit a dlhoročného predsedu Dozornej rady ZCHFP SR.

Počet hráčov je roky stabilizovaný, limitovaný počtom kurtov. Tohto roku si vo Svite počas dvoch hracích dní zmeralo v štvorhre sily 28 tenistov v štyroch skupinách. Popri naháňaní loptičky po kurte však predovšetkým spomínali na obľúbeného a vzácneho človeka, ktorým Dušan Budzák bol. „Otec odišiel veľmi náhle, bol v plnej sile, v čele firmy stál 15 rokov a mal len 54. Zomrel na tenisovom turnaji v Čechách a už 10 rokov sem chodí pán, ktorý s ním vtedy hral. Bol pri tom, keď otec skolaboval v šatni. Je to veľmi silné. Tešíme sa, že sem každý rok chodievajú ľudia z Bratislavy, západného i východného Slovenska, máme tu dvojicu z Čiech,“ vyratúva M. Budzák.

„Želanie mať tu nejakú slovenskú tenisovú hviezdu som mal v hlave už asi rok. Snažili sme sa o Miloša Mečířa, v hre boli rôzne mená, ale nakoniec sa podarila Daniela. A je to pre mňa veľká pocta. V kronike bude navždy zaznamenané, že tu bola bývalá päťka svetového rebríčka WTA. V minulých ročníkoch sme tu mali už aj prezidenta Slovenskej republiky.“

Turnaj slávnostne otvorili R. Karlubík – prezident ZCHFP a blízky priateľ Dušana Budzáka, J. Mervart – predseda predstavenstva Chemosvitu, M. Škvarek – primátor Svitu, J. Lučivjanský – predseda Nadácie Chemosvit a I. Lupták – spoluorganizátor turnaja.

Výťažok zo štartovného venujú každoročne Nadácii Chemosvit. Tohto roku to bol šek vo výške 860 eur. „Charita je úplná samozrejmosť toho, čo v živote robím. Tenis mi dal veľmi veľa, som za to nesmierne vďačná a je mojou povinnosťou sa o všetko deliť a pomáhať, kde to treba najviac,“ hovorí D. Hantuchová.

„Silnejší by mali vždy pomáhať slabším. Je to dôležité pre charakter športovca…“, uzavrel B. Stankovič. Memoriál Dušana Budzáka podporili Mesto Svit a spoločnosti skupiny Chemosvit a Finchem, Respect Slovakia, ZCHFP SR, J&T Banka, Slovanet, Continental, Tatrakon, Triangle Group International, Pivnica Orechová, PXL Full Marketing, Winecode a VÚCHV Svit. -ts-

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 7/2017, strana 16


Darček pre seniorov

Organizácie združujúce seniorov, ktoré pôsobia na území mesta Svit, dostali v posledný októbrový deň od mesta dlho očakávaný darček. Seniorské organizácie totiž dlhšiu dobu zápasili s problémom, kde by sa mohli ich členovia stretávať, vyvíjať svoje aktivity a vykonávať schôdzkovú činnosť výborov potrebnú pre organizovanie svojej členskej základne.

V utorok 31. 10. 2017 primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek pozval zástupcov seniorských organizácií na Mestský úrad, kde im v prítomnosti prednostu Ing. Stanislava Kopčáka a ďalších odborných pracovníkov odovzdal spoločenskú miestnosť. Miestnosť má kancelársky stôl s pripojením na počítač so stoličkami, pracovnými stolíkmi pre počítačovú techniku, ktorú na žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Slovenska poskytla seniorom Nadácia Chemosvit a vstavané skrinky slúžiace na odkladanie prepotrebných kancelárskych materiálov každej organizácie. Predbežne budú tieto priestory využívať členovia ZO JDS, Slovenského zväzu záhradkárov, SZPB, SZZP, Klubu absolventov Baťovej školy a ďalšie organizácie, ktoré o to prejavia záujem.

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 11/2017, strana 13


Mikuláš, čert a anjel – netradične zavítali …

… do Chemosvitu zvestovať, že sviatky tu sú „cobydup“. V skutočnosti to bolo poďakovanie vedeniu Chemosvitu a Nadácii Chemosvit za celoročnú spoluprácu. Ing. P. Repčíkovi a Ing. Beáte Šuhajovej sa poďakovala a odovzdala symbolického anjela riaditeľka Domova sociálnych služieb v Batizovciach Ing. Danica Ďuricová.

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 12/2017, strana 2


Poďakovanie Nadácii Chemosvit

Po roku Svit opäť privítal hasičskú mlaď. Iskra Aréna patrila 18. 11. hasičom z rôznych častí Slovenska. Jubilejného 25. ročníka halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov o Putovný pohár prezidenta DPO SR sa zúčastnilo 94 päťčlenných družstiev vo veku od 6 do16 rokov, ktoré preukazovali pripravenosť – v štafetovom behu 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete. V tomto roku spomedzi 38 družstiev dievčat bol najlepší kolektív z Českej republiky z obce Raškovice pred Podolíncom a Danišovcami. V kat. chlapcov súťažilo 52 družstiev. Víťazom sa stala Šuňava pred Slovenskou Vsou a Spišsku Teplicou. Od vzniku majstrovstiev v roku 1993 sa ich vo Svite zúčastnilo 1 572 päťčlenných družstiev. Súťaž sa dostala do povedomia dobrovoľného hasičstva celého Slovenska, za čo patrí vďaka obetavým funkcionárom DHZ i učiteľom ZŠ. Treba úprimne poďakovať vedeniu a. s. Chemosvit i Nadácii Chemosvit za pomoc i podporu tejto peknej akcie pre mládež. Ondrej Klimo.

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 12/2017, strana 18

Rok 2016

Svitskí seniori idú príkladom aj mladým ľuďom

Dobrá nálada, usmiate tváre, pozdravy a otázky. Tak taký bol štvrtok 28. januára poobede v kaviarni Spolcentra. Už po šiestykrát sa tu – ako vždy po Novom roku – stretli seniori mesta, združení v kluboch a organizáciách s predstaviteľmi mesta, podnikov a škôl vo Svite. O záujme staršej generácie o veci mesta svedčí to, že ich prišlo 93. Tento dlhodobý jav vo Svite potvrdil aj primátor Miroslav Škvarek, keď povedal: „Už bolo viacero príkladov, keď ste vy, seniori, svojimi aktivitami boli príkladom aj pre mladšie ročníky. Som na vás hrdý a verím, že cestou svojich lídrov aj v roku 2016 budete organizovať akcie, ktoré budú prospešné pre život občanov v dôchodkovom veku. Mesto vás v tom určite podporí.“

Stretnutie každoročne organizuje ZO JDS a otcom myšlienky je jej predseda Miroslav Jurčák, bývalý redaktor našich podnikových novín, ktorý aj napriek dôchodkovému veku neprestáva byť aktívny a stále prichádza s novými nápadmi, čo robiť. Je pravda, že mnohí ďalší seniori za ním nezaostávajú, a tak má kalendár činností dlhý rad položiek, medzi ktorými nechýbajú spoločné výlety, guláše, tanečné zábavy, účasť na recitačných podujatiach, či športové zápolenie. Ale sú tu aj rôzne podnety na zlepšenie situácie v meste, s ktorými seniori prichádzajú za jeho vedením. Na stretnutí sa tak naozaj mali čím pochváliť. A je pekné, že väčšina akcií je vždy spoločná pre všetkých, či už sú združení v JDS, kluboch seniorov, SZPB, SZZP, alebo sú to baťovci.

Na januárovom stretnutí, kde medzi seniorov prišiel aj poslanec NR SR P. Šuca, bola tentoraz novinka – prvýkrát totiž ocenili OSOBNOSTI roka 2015. MUDr. Mária Černáková už 40 rokov pracuje ako zubná lekárka v zdravotnom stredisku pri Chemosvite. I dnes má stále v starostlivosti evidovaných 2500 pacientov. Druhý ocenený, Jozef Čajka, pracoval celý svoj produktívny život v kotlársko-zámočníckych dielňach v Chemosvite. Vynikol však najmä v športovej oblasti, kde reprezentoval Svit v boxe ako účastník federálnej súťaže. Dvakrát bol majstrom Československa, odboxoval 256 duelov, z ktorých len 35 prehral. Známa bola jeho tvrdá ľavá ruka, veď v nej mal silu až 400 kg. Obaja oslávili v roku 2015 životné jubileum.

ZO JDS ocenila upomienkovým darčekom aj tých, ktorí pomáhajú realizovať akcie pre seniorov mesta už niekoľko rokov a to: primátora M. Škvareka, zástupcov Chemosvitu M. Ľacha, J. Olekšáka a J. Lučivjanského, bývalého primátora R. Abraháma, P. Šucu, zástupcu seniorov z Popradu L. Havlíka a F. Gordiaka a A. Földesa z Popradských tlačiarní.

Seniori sa potešili aj kultúrnemu programu, v ktorom vystúpila mužská spevácka skupina z Popradu, folklórna skupina Bystrianka a študenti SOŠ vo Svite s módnou prehliadkou. A korunu celému stretnutiu dal chutný spoločný obed.

„Seniorská rodina v meste Svit sa neustále rozširuje a skvalitňuje svoje aktivity v prospech občanov mesta v dôchodkovom vedu,“ povedal nám na záver M. Jurčák. „Som rád, že nachádzame pochopenie a podporu nielen u primátora mesta, ale aj u Nadácie Chemosvit a a.s. CHEMOSVIT a ďalších subjektov v meste.“

Zdroj: Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 2/2016, strana 10


Absolventi SOŠ vo Svite sú dobre uplatniteľní v praxi

Z rozhovoru s riaditeľkou školy RNDr. Evou Nebusovou

Mnohí zamestnávatelia to potvrdia: dnes už je problém zohnať dobrého odborníka v niektorých profesiách. K nim u nás patria napr. tlačiari. A práve v tomto odbore a ešte aj ďalších vychováva budúcich špecialistov Stredná odborná škola vo Svite.

Keď v roku 2005 vznikla spojením troch škôl do jedného celku – Strednej priemyselnej školy M.C. Sklodowskej, Stredného odborného učilišťa chemického a Stredného odborného učilišťa textilného, vyučovalo sa tu 31 odborov. To, samozrejme, bolo neúnosné. Tak sa kvalita zabezpečiť nedá. „Navštevovali sme svitské i popradské podniky, priemyselné parky a mapovali sme si, aké profesie sú tu v regióne potrebné, aby sa naši absolventi mohli po škole uplatniť,“ hovorí riaditeľka školy RNDr. Eva Nebusová, ktorá na tomto poste pracuje tretí rok a predtým bola zástupkyňou riaditeľa. A tak sa škola v súčasnosti vyprofilovala do piatich oblastí maturitného vzdelávania: chémia a biológia, polygrafia, textil a odevníctvo, doprava, marketing a informatika a 2- až 3-ročné učebné odbory. …

… Úzko spolupracujeme s Chemosvitom, študenti 3. a 4. ročníka tu v rámci odborného výcviku chodia na odbornú prax, firma nám vychádza v ústrety aj materiálne,“ hovorí E. Nebusová. „Napr. teraz nám Nadácia Chemosvit prispela na farby, keď sme v škole maľovali a to je len jeden z príkladov….

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 3/2016, strana 10


Za tradíciami našich predkov

Projekt Spoločne za tradíciami našich predkov realizovaný pri príležitosti 20. výročia DFS Jánošíček Svit umožňuje záujemcom a prívržencom ľudových tradícií vniknúť do ich tajov pomocou tanečných workshopov, seminárov, spoznávania ľudových pamiatok a následne ich prezentáciou na verejnosti.

Prvá časť sa realizovala v decembri 2015 a pokračovala v T. Lomnici s prezentáciou vo Svite a Poprade.

Projekt je určený pre všetky vekové skupiny a bude pokračovať až do júna 2016. … Jeho realizáciu podporila aj Nadácia Chemosvit a veríme, že aj prispievatelia 2 % za rok 2015, za čo im patrí srdečná vďaka. Dfssvit

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 3/2016, strana 12


Poďakovanie Nadácii Chemosvit

Vážení predstavitelia Nadácie Chemosvit, dovoľte nám, aby sme sa Vám úprimne poďakovali za Vašu ochotu, ústretovosť a pochopenie, ktoré ste nám prejavili poskytnutím finančného príspevku na činnosť pre zdravotne postihnutých občanov organizovaných v SZZP Svit.

Vďaka Vášmu príspevku sme si mohli pozrieť výkony hercov vo viacerých predstaveniach v Divadle Spišská Nová Ves a vo Svite. Využili sme aj liečivé a rehabilitačné kúpele v Gánovciach. Bez finančnej pomoci Vašej nadácie by sme si to nemohli dovoliť. Vaším príspevkom ste veľmi obohatili našu činnosť. Vďaka ľuďom ako ste Vy, je život handicapovaných ľudí krajší a bohatší.

Ešte raz Vám v mene našej organizácie SZZP ďakujeme a prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej humanitnej činnosti.

Ing. Kuzmíková, predsedníčka ZO SZZP Svit

Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 4/2016, strana 11

Rok 2015

Začal sa turnaj v bowlingu

Základná organizácia ECHOZ Chemosvit organizuje už obľúbený turnaj zamestnancov skupiny Chemosvit a Finchem v bowlingu. Jubilejný 5. ročník opäť v športovo-relaxačnom centre hotela Spolcentrum sa stretol s veľkým záujmom účastníkov.

Prihlásených je 26 družstiev (3-9 členov). Vlani to bolo o tri menej. Spoločnosť Chemosvit Energochem postavila 4 družstvá, Strojchem tiež 4, Chemosvit Folie 12, Terichem dve a Chemosvit Fibrochem jedno družstvo. Hraje vždy 8 družstiev.

Súťaž sa hraje na dvoch dráhach vždy v pondelok, utorok a stredu od 15. do 19. hodiny a potrvá do 9. apríla.

Turnaj otvorila podpredsedníčka ZO ECHOZ Marta Šerfelová za účasti Ing. Jaroslava Lučivjanského, predsedu Nadácie Chemosvit a správkyne Nadácie Ing. Dariny Hudákovej. Nadácia poskytuje pre turnaj už druhý rok sponzorstvo. „Na jednej strane naša Nadácia prijíma dary od zamestnancov, no na strane druhej sa snaží opäť im prispieť na rôzne potreby a aktivity,“ povedal Ing. J. Lučivjanský.

Zdroj: Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 2/2015, strana 12


Úspech svitských kadetov v Ostrave

Počas Veľkej noci sa uskutočnil turnaj Ostrava Easter Cup 2015. Štartovalo aj družstvo kadetov BKM Svit. V kategórii do 17 rokov sa zišlo naozaj vynikajúce obsadenie, keď na turnaji štartovalo 13 družstiev z takých basketbalových krajín, akými sú Litva, Srbsko, Taliansko, Slovinsko, Estónsko, Česko a Slovensko.

Ani v tejto konkurencii sa však chlapci zo Svitu nestratili. Do skupiny sme dostali družstvá Klaipedas z Litvy a KK Vojnik zo Slovinska. Skupinu sme vyhrali, čo nás posunulo do štvrťfinále. Hlavne zápas s litovským družstvom mal vynikajúcu úroveň a bol dramatický do posledných sekúnd.

Vo štvrťfinále sme nastúpili proti BB Basket Fanum z Talianska. Chlapci od začiatku bojovnosťou nedovolili súperovi chytiť sa v zápase a na ihrisku dominovali. V semifinále sme narazili na dovtedy suverénne hrajúci team BC Tallin z Estónska. Vynikajúco rozbehnutý zápas sme držali vo svojich rukách, až šnúra troch trojbodových košov súpera v jednej minúte dovolila Estóncom dotiahnuť sa a v závere sme nedokázali odpovedať. Smútok chlapcov po zápase bol veľký, lebo cítili, že sme boli blízko vytúženému finále. Nakoniec v zápase o 3. miesto sme dobrým výkonom porazili KK Litija zo Slovinska. Celý turnaj vyhral náš semifinálový premožite, team BC Tallin.

Teší nás, že aj v tejto konkurencii sa naši chlapci nestratili, hlavne skalp litovského družstva a finalistu Klaipedasu je cenný. Potešili sme a prekvapili viacerých zúčastnených svojou atraktívnou hrou a bojovnosťou a aj sebe ukázali, že sa môžme porovnávať s najlepšími. Do All stars turnaja vybrali aj nášho hráča Samuela Kubaského. Družstvo sa však prezentovalo kolektívnou hrou a bez pomoci každého hráča by sme takýto výsledok dosiahnuť nemohli.

Poďakovanie patrí Nadácii Chemosvit, ktorá našich chlapcov podporila.

Michal Madzin

Zdroj: Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 4/2015, strana 16


Podpora pre Jánošíček

Pestrá činnosť detského a mládežníckeho folklórneho súboru (DaMFS) Jánošíček, ktorý pôsobi pri OZ DFS Svit, sa realizuje i za pomoci Nadácie Chemosvit. Jej podpora je dlhodobá, za čo sú jej členovia súboru veľmi vďační.

Podpora pomáha pri realizácii mnohých projektov. Takto sa Jánošíček od začiatku roka reprezentoval na súťažných medzinárodných festivaloch v Trenčíne, kde obsadil bronzové miesto v Poprade, čím sa stal víťazom veľkej ceny za tanec. Najmladší členovia zasa potvrdili v súťaži Deti deťom 2015, že patria medzi stálice podtatranského regiónu. Zúčastnili sa akcie Hry a zvyky v T. Lomnici a v súčasnosti sa tanečný pár pripravuje na EĽRO v Kežmarku v projekte Malí tanečníci. Okrem toho sa predstavil aj na podujatiach vo Svite a okolí. Tento súbor sa snaží reprezentovať nielen seba, ale aj všetkých podporovateľov doma i v zahraničí. Budúci školský rok sa bude ich činnosť niesť v znamení pripomenutia si 20. výročia svojho vzniku, kde má naplánované zaujímavé aktivity i pre nových členov, ktorí by chceli okúsiť folklórne umenie a reprezentovať doma i vo svete.

Bc. Vlasta Horňáková, predsedníčka OZ DFS Svit

Zdroj: Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 6/2015, strana 10


Poďakovanie ZOS Nadácii

Od svojho založenia Nadácia Chemosvit konkrétne pomáha nielen súčasným a bývalým zamestnancom, ktorí sa s rôznych príčin dostanú do zlej finančnej situácie. Nadácia za tieto roky poskytla pomoc aj organizáciám a inštitúciám v meste Svit a regióne, ktoré o pomoc požiadali.

Na stránkach podnikových novín Chemosvit príležitostne o osudoch týchto ľudí píšeme a zverejňujeme ich osobné ale i písomné poďakovanie Nadácii Chemosvit za uvedenú konkrétnu finančnú pomoc.

Nie je tomu inak ani v týchto dňoch, keď sa na redakciu Chemosvit obrátila PhDr. Petronela Bocková, vedúca oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činnosti MsÚ vo Svite so žiadosťou o zverejnenie poďakovania Nadácii Chemosvit.

V júli 2015 Nadácia Chemosvit poskytla finančnú pomoc Zariadeniu opatrovateľskej služby vo Svite na zakúpenie ambulantného nábytku. Ten v nemalej miere spríjemní pobyt obyvateľom tohto sociálneho zariadenia a prispeje k väčšiemu komfortu jeho klientov. Veľmi radi takéto poďakovania zverejňujeme.

Zdroj: Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 7/2015, strana 12

Rok 2014

Svetový deň snehu

Medzinárodná lyžiarska federácia už po tretíkrát vyhlásila Svetový deň snehu -World Snow Day. 3. ročník sa 19. januára tohto roku konal v 35 krajinách sveta a zapojilo sa do neho 610 organizátorov. A konal sa aj u nás – v Lučivnej.

Zorganizovali ho Športové stredisko detí a mládeže Poprad-Tatry spolu s mestom Poprad, ZUŠ na Letnej v Poprade, Slovenskou lyžiarskou asociáciou a Snowparkom Lučivná. Sponzorsky sa podieľala aj naša Nadácia Chemosvit, ktorá tradične podporuje o. i. aj športové a voľnočasové aktivity detí mládeže podtatranského regiónu. Priamo na organizácii pretekov sa podieľali aj naši zamestnanci – Ing. Ladislav Nemeth, a pri časomiere bol Štefan Kumurovitz.

Preteky v obrovskom slalome BANDY CUP v Lučivnej sa uskutočnili na počesť Ondreja Fábryho, ktorý bol dlhoročným zamestnancom spoločnosti Chemosvit. Jeho meno – priatelia ho volali Bandy – sa navždy bude spájať s dnes už neodmysliteľnou súčasťou lyžiarskych športových podujatí – a to je presná časomiera. Týka sa to zjazdového i bežeckého lyžovania. Až do 70-tych rokov minulého storočia sa všetky športové výkony merali iba ručnými, analógovými, neskôr digitálnymi stopkami. Samozrejme, presné meranie výkonov bolo v tom čase takmer nemožné. Ondrej Fábry a zopár ďalších nadšencov – ako napr. Pavol Havlík sa stali priekopníkmi v tomto odvetví, keď s príchodom počítačov začali čas nielen merať, ale aj elektronicky spracovávať. Na Slovensku i v Čechách, patrili k špičke v organizovaní športových podujatí. Zháňali potrebné technické vybavenie na elektronické meranie a umožnili tak rozvoj. Šport bol veľkou vášňou Ondreja Fábryho, ktorý predčasne zomrel vo svojich 66 rokoch, a viedol k tomu aj svojich troch synov, v ktorých má pokračovateľov. Syn Slavomír bol organizátorom tohtoročného Memoriálu, ktorý sa organizuje od roku 2007.

V Lučivnej bol pripravený bohatý program. Úvod patril ukážkam lyžovania v dobovom oblečení na starých drevených lyžiach a na výstroji s voľnou pätou, s bambusovými paličkami. Boli tu pre deti kone i výstava vývoja časomiery. Počas akcie mali návštevníci k dispozícii celý skialpinistický výstroj a mohli si „vyšliapať“ na vrch kopca. „Memoriál, aj keď vďaka nepriazni počasia, na technickom snehu, sa stretol s veľ kým záujmom verejnosti i registrovaných lyžiarskych klubov,“ povedal nám jeden z organizátorov Ing. L. Nemeth. Nie je snáď ani dôležité, kto slalom vyhral, víťazmi boli všetci, ktorí sa tejto zaujímavej akcie zúčastnili. Súčasťou Svetového dňa snehu bola aj výtvarná súťaž detí Prečo je zima krásna, na ktorej sa zúčastnili aj deti našich zamestnancov.

Foto: Eva Potočná

Zdroj: Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 1/2014, strana 16


Stolní tenisti bojovali o pohár

Aktívny športový klub Adento Svit pod vedením Jozefa Kleina už po 20-tykrát organizoval novoročný stolnotenisový turnaj mužov a žien registrovaných a neregistrovaných hráčov o Putovný pohár primátora mesta Svit a 5. ročník Memoriálu RNDr. Dušana Budzáka

Uskutočnil sa v sobotu 11. 1.v dvoch telocvičniach pre dosiaľ rekordný záujem športovcov – v počte 76, z toho 10 žien. Turnaj otvorili primátor mesta PaedDr. R. Abrahám a generálny riaditeľ VÚCHV, a. s., vo Svite Ing. M. Budzák a zástupca riaditeľa SOŠ Mgr. R. Kolarik.

„Som úprimne rád, že aj po 20 rokoch je turnaj v stolnom tenise záujem, v tomto roku sa ho zúčastnil rekordný počet súťažiacich, povedal nám na margo turnaja Jozef Klein. „Znamená to, že snaha mojich spolupracovníkov pri organizovaní turnaja je ocenená a mne neostáva len im poďakovať, a to S. Kleinovej, Mgr. L. Mačugovej, Mgr. J. Ryšovi, D. Krišandovej, J. Popadičovi, P. Herákovi, vedeniu SOŠ a ďalším, ktorí prispievajú k tomu, že turnaj je po športovej a organizačnej stránke na veľmi dobrej úrovni, ale je i materiálne zabezpečený. Budeme radi, ak si k nám počas tréningov stolnotenisového klubu Adento Svit v stredu a piatok v malej telocvični SOŠ nájdu cestu najmä deti školského veku.“

Poďakovanie organizátorov patrí mestu Svit, Nadácii Chemosvit a ďalším podporovateľom za podporu tohto úspešne sa rozvíjajúceho športu vo Svite.

Výsledky: Muži – registrovaní (40 účastníkov) 1. Miroslav Jambor (úspešný paraolympionik), muži neregistrovaní (26) – 1. Milan Suranovský. Ženy – 1. Kristina Maliňáková, Mix – 1. Maliňáková – Jambor, štvorhry: 1. Jambor – Vnenčák

Text a foto: M. Jurčák

Zdroj: Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 1/2014, strana 16


Na tábor s príspevkom Nadácie a odborov

Hoci sa zdá, že do prázdnin je ešte ďaleko, už na ne treba myslieť teraz. ZO ECHOZ Chemosvit organizuje na leto v spolupráci s Tatranskou agentúrou Doremi 8-dňový detský letný tábor vo Vyšných Ružbachoch. Termín je od 5. do 12. júla 2014.

V krásnom a zdravom prostredí kúpeľnej obce je pre deti pripravený bohatý program – výlet na Ľubovniansky hrad, športové táborové majstrovstvá, kúpanie a leňošenie pri bazéne, harašiáda s udeľovaním Oscarov, megavideodiskotéka, kopu rôznych hier a táboráky.

Ubytovacie zariadenie je vo veľ kej chate priamo pri lese a deti budú bývať v 2–3 posteľových izbách. Strava je zabezpečená 5 x denne (výborná kuchyňa), je zabezpečený zdravotný dozor, pitný režim, a doprava autobusom.

Dobrou správou pre rodičov je to, že Nadácia Chemosvit poskytne na tento tábor príspevok na dieťa zamestnanca skupiny firiem Chemosvit a Finchem. Odborový výbor ZO ECHOZ poskytne ďalší príspevok v rovnakej výške pre dieťa odborára.

Zdroj: Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 2/2014, strana 13


Memoriál D. Budzáka Nadácii Chemosvit

Memoriál Dušana Budzáka v tenise sa koná už od roku 2007 a našiel si svojich skalných priaznivcov. Spoločensko-športové podujatie, organizované na pamiatku Dušana Budzáka, bývalého dlhoročného predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Výskumného ústavu chemických vlákien (VÚCHV), a. s. vo Svite a zároveň predsedu dozornej rady Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, nadobudlo v priebehu času nový rozmer – výťažok z neho totiž putuje Nadácii Chemosvit na podporu mládežníckeho športu. Tento rok už po štvrtýkrát.

Vzácnym hosťom podujatia bol tentoraz novozvolený prezident SR pán Andrej Kiska, ktorý spolu s Ing. Michalom Ľachom, predsedom predstavenstva spol. Finchem, a.s. a bývalým generálnym riaditeľom spol. Chemosvit, a.s. športový deň oficiálne otvorili.

Predseda správnej rady Nadácie Chemosvit, Ing. Jaroslav Lučivjanský od organizátorov prevzal výťažok zo štartovného, ktorý v tomto roku dosiahol výšku 770 EUR a bude použitý na podporu organizácii pracujúcich s mladými športovými talentami v meste Svit a okolí.

Turnaj štvorhier sa za početnej účasti odohral už tradične v priestoroch tenisovej haly hotela Spolcentrum vo Svite a haly hotela Hubert v neďalekej obci Gerlachov. V napínavom finale sa už po šiestykrát stali neprekonateľnými víťazmi turnaja spoluhráči Vladimír Balog – Igor Lupták a s 2. miestom sa tak musela uspokojiť dvojica Jan Vodňanský – Michal Vasilko. Tretie umiestnenie si vybojovali Peter Pisarčík a Ján Budzák. Cena za bojovnosť putovala zaslúžene do rúk obetavo hrajúcemu Igorovi Husovi a hosťom oceneným za najvyššie dosiahnuté skóre v bowlingu sa stal Jaroslav Bočko.

Organizátori aj touto cestou srdečne ďakujú všetkým, ktorí podporili zbierku pre detský šport a taktiež partnerom, bez ktorých by turnaj nemohol existovať, a to: Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, firmám skupiny Chemosvit, a.s., najmä Finchem, a.s. a Chemosvit Fibrochem, a.s., ďalej spoločnostiam Respect Slovakia, s.r.o., Slovanet, a.s., KPMG Slovensko, s.r.o., Safina Slovakia, s.r.o., Autonova, s.r.o., Continental Matador Rubber, s.r.o., J&T Banka, a.s., Tatrakon, s.r.o., a VÚCHV, a.s.

Zdroj: Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 6/2014, strana 18


Mladí hasiči opäť vo Svite

S podporou Nadácie Chemosvit

Po roku sa hasičská mlaď z rôznych častí Slovenska opäť stretla v svitskej športovej hale na XXII. Halových majstrovstvách Slovenska o Putovný pohár prezidenta DPZ SR. Stretlo sa tu 72 päťčlenných družstiev vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré v štafetovom behu 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete, kde členovia tímu viažu postupne vopred vyžrebované uzly – tesársky, lodný, plochú spojku, skracovací a uzol na prúdnici. Súťažné disciplíny sú prispôsobené halovým priestorom a nezmenili sa prakticky od vzniku súťaže.

Tento rok spomedzi 31 družstiev dievčat bola opäť najlepšia ZŠ Šuňava I, keď zvíťazila už štvrtý raz po sebe. V kategórii chlapcov súťažilo 41 družstiev. Víťazom sa stalo družstvo DHZ Spišská Stará Ves. Ocenené boli i najlepšie výsledky v oboch kategóriách v jednotlivých súťažných disciplínach.

O obľúbenosti neoficiálnych halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov svedčí aj počet súťažiacich. Od ich založenia v roku 1993 sa ich zúčastnilo už 1 293 päťčlenných družstiev. Počas trvania sa dostala súťaž do povedomia dobrovoľného hasičstva celého Slovenska, za čo patrí vďaka obetavým funkcionárom DHZ i učiteľom ZŠ, ktorí vidia v rozvoji celoročnej systematickej činnosti s deťmi a mládežou budúcnosť a pokračovanie v činnosti dobrovoľných hasičov. Deti majú o činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a súťaženie prirodzený záujem. S potešením možno sledovať, že mladí hasiči, ktorí tu v minulých ročníkoch súťaže začínali ako súťažiaci, dnes prichádzajú s mladými hasičmi ako vedúci kolektívov.

Táto veľká a náročná akcia by sa len ťažko dala uskutočniť bez každoročnej podpory predstavenstva našej spoločnosti CHEMOSVIT, ktorá stála pri zrode tejto celoslovenskej akcie a sponzora – Nadácie Chemosvit, ktorým patrí veľ ké poďakovanie. O. Klimo

Zdroj: Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 11/2014, strana 10

Rok 2013

Poďakovanie z Centra sociálnych služieb – Domov pod Tatrami, Batizovce

Dovoľte nám, aby sme vám srdečne poďakovali za finančný dar určený na zakúpenie detskej postieľky s matracom, a tým ste ju vlastne darovali našim detičkám. Novonarodená Viktória v nej už sníva svoje detské sny …

Vami poskytnuté finančné prostriedky nám vďaka výhodnej akciovej ponuke obchodného reťazca Hypernova poslúžili aj na zakúpenie detskej jedálenskej stoličky, takže sme mali dvojnásobnú radosť.

Vaša postieľka a stolička majú teda nové miesto v našom zariadení núdzového bývania, kde poskytujeme sociálnu službu ľuďom, na ktorých je páchané násilie, osamelým tehotným ženám, rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie.

V súčasnosti túto službu v našom zariadení využívajú štyri mamičky, ktoré si riešia svoju neľahkú sociálnu situáciu. Prešli veľmi zlou životnou etapou. Rozhodli sa začať nový život a my im na začiatok pomáhame. V zariadení núdzového bývania pracujú tri sociálne pracovníčky. Hoci sa snažia mamičkám s deťmi všemožne pomáhať, hlavne pri poskytovaní sociálneho poradenstva, nie všetko im dokážu zabezpečiť z vlastných prostriedkov. Preto hľadáme možnosti spolupráce s nadáciami a dobrými ľuďmi, ktorí našim deťom radi pomáhajú. Veľmi si vážime Vašu ochotu pomôcť a tešíme sa zo vzájomnej spolupráce.

S úctou a vďakou

Ing. Danica Ďuricová, riaditeľka

Zdroj: Noviny zamestnancov skupín CHEMOSVIT a FINCHEM 5/2013, strana 14