Nadácia Chemosvit pomáha už 20 rokov!

Nezaradené

Dobročinnosť má svoje miesto od nepamäti v ľudskej spoločnosti.. Charita, pomoc druhým nebola a  nie je cudzia a ľahostajná ani spoločnostiam skupiny firiem Chemosvit a Finchem. Dôkazom toho je už dvadsaťročná existencia a fungovanie  Nadácie Chemosvit, ktorá sa zapísala do povedomia regiónu, verejnosti,   do sŕdc a myšlienok tých, ktorým skutočne pomohla a neustále pomáha.

Nápad  Ing. Marty Nowakovej, CSc. založiť nadáciu a prostredníctvom nej pomáhať  a zlepšovať kvalitu života ľuďom, ktorí pomoc naozaj potrebujú vznikol už v roku 2002. Dovtedy prichádzali žiadosti na rôzne úseky, do rôznych spoločností skupiny Chemosvit. Žiadosti sa tak neposudzovali komplexne, preto myšlienka vytvoriť nadáciu a centralizovane rozhodovať o prideľovaní finančných príspevkov našla podporu a pochopenie v Predstavenstve Chemosvitu a to rozhodlo, a na svojom zasadnutí schválilo nadačnú listinu a zloženie prvých členov orgánov nadácie.

A tak  29. mája 2003 bola založená Nadácia Chemosvit. Zakladateľmi sa stalo 12 firiem skupiny Chemosvit, ktoré zároveň vložili základný vklad pre vytvorenie nadačného imania.

Správna rada

Prvými členmi správnej rady nadácie sa stali: Ing. Stanislav Beťko (predseda) Ing. Marta Nowaková, CSc. (podpreseda) Ing. Stanislava Čechová, Ing. Jaroslav Lučivjanský, JUDr. Peter Berník st.. Správna rada v takomto zložení pracovala do marca 2008.

Bývalí a súčasní členovia správnej rady nadácie od roku  2008 doteraz:

Ing. Jaroslav Lučivjanský  – člen od založenia od mája 2003, predseda správnej rady od apríla 2008 do 22.5.2023

Ing. Jaroslav Mervart PhD.  – podpredseda od apríla 2008 do 22.5.2023, od 23.5.2023 predseda správnej rady

Ing. Gabriela Hudáková – člen  – od marca2008 po súčasnosť

Ing. Ján Rusnačko – člen – od apríla 2008 do mája 2009

p. Henrieta Ščavnická – člen – od apríla 2008 do apríla 2018

Ing. Roman Červeň – člen – od júna 2009  do apríla 2015

Ing. Marián Kuruc – člen – od mája 2015 do mája 2021

Ing. Marián Kacvinský – člen od mája 2018 do 22.5.2023, od 23.5.2023 podpredseda správnej rady

Ing. Peter Hric – člen od júna 2021  po súčasnosť

Poďakovanie

Od založenia nadácie najdlhšie fungujúcim  členom správnej rady  a dlhoročným predsedom správnej rady Nadácie Chemosvit bol

ING. JAROSLAV LUČIVJANSKÝ.

V mene celej správnej rady nadácie by som sa chcela srdečne POĎAKOVAŤ za jeho 20 ročnú aktívnu  dobrovoľnícku činnosť  v nadácii, za jeho osobný ľudský prístup, nasadenie, energiu, kontakt so všetkými či už členmi správnej rady, alebo osobne s jednotlivými žiadateľmi, za jeho neúnavnú individuálnu angažovanosť v mnohých prípadoch a za celkovú mimoriadnu aktivitu a prínos do „života“ nadácie. Aj vďaka jeho úsiliu upevnil  a pomohol budovať dobré meno Nadácie Chemosvit. ĎAKUJEME.

 Správkyne nadácie

Prvou správkyňou počas rokov 2003-2008 bola JUDr. Elena Orolínová. Po jej odchode do dôchodku v roku 2008, bola na pozíciu správkyne zvolená Ing. Jarmila Štegenová. Funkciu správkyne vykonávala až do odchodu do dôchodku v máji 2009. Treťou správkyňou počas existencie nadácie sa stala Ing. Darina Hudáková, ktorá bola správkyňou do apríla 2015 a odchodom do dôchodku odovzdala “žezlo“ štvrtej správkyni nadácie  Ing. Beáte Šuhajovej, ktorá funkciu zastáva od mája 2015 doteraz.

Revízor

Funkciu revízora nadácie zastáva od založenia nadácie až doteraz Ing. Ladislav Jašš, aktuálne trojročné funkčné obdobie  revízorovi  trvá do apríla 2024.

Účtovníčkou nadácie od r. 2003 do apríla 2015 bola Ing. Beáta Šuhajová, od mája 2015 až po súčastnosť  je účtovníčkou nadácie p. Eva Diabelková zo spol. Chemosvit Služby, s.r.o.

Poslanie nadácie

Nadácia Chemosvit už dvadsať rokov  pomáha a poskytuje individuálnu pomoc súčasným i bývalým zamestnancom skupín Chemosvit a Finchem, ich  rodinným príslušníkom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách a sociálnej núdzi,  ľuďom z najbližšieho okolia podtatranského regiónu, podporuje  zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie zariadenia najmä v podtatranskej oblasti,  podporuje  a pomáha rozvíjať šport a telovýchovu, podporuje a rozvíja  ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt najmä v podtatranskej oblasti.

„Bydlisko v podtatranskom regióne je jedným z hlavných kritérií pridelenia príspevku“ – povedala JUDr. Elena Orolínová – prvá správkyňa našej nadácie. „Je to preto, že tento región je pôsobiskom firiem, ktoré našu nadáciu zriadili“. Ďalším dôležitým kritériom pri rozhodovaní je podpora aktivít zakotvená v štatúte nadácie. Podmienkou zaevidovania došlej žiadosti, je zaslanie žiadosti s úplnými identifikačnými údajmi žiadateľa (adresa, IČO, IBAN, tel.  alebo mail. kontakt a pod.) s popísaním problému dotyčného žiadateľa. Veľmi dôležitým hľadiskom je objem finančných prostriedkov, s ktorými disponuje Nadácia Chemosvit a sú určené na prerozdelenie medzi žiadateľov.

Finančné  prostriedky nadácia získava predovšetkým z donorských príspevkov zakladateľov, z ich darov, z 2 % dane z príjmov zakladateľov, od  fyzických osôb – zamestnancov, z tradičnej vianočnej zbierky, z výťažku tenisového turnaja Memoriálu Dušana Budzáka.

Príjmy nadácie za dvadsať rokov svojej existencie boli vo výške  615 335 € v členení:

PRÍJMY  v € SPOLU € % podiel
Zamestnanci zakladateľov –  vianočná zbierka 134 972 21,93%
Finančné dary od FO a PO 99 140 16,11%
Memoriál Dušana Budzáka 9 860 1,60%
2% dane z príjmov PO a FO 367 094 59,66%
Prijaté úroky a pod. 4 268 0,69%
C E L K O M 615 335 100,00%

*FO-fyzické osoby, PO -právnické osoby

                Výdavky počas dvadsaťročného fungovania nadácie vo forme finančných príspevkov – darov pre 1 335 schválených žiadateľov boli v celkovej výške 525 214 € do týchto oblastí:

DARY – fin.príspevky  v € SPOLU  € % podiel
Sociálna oblasť, soc.výpomoc 96 634 18,40%
Zamestnanci, bývalí zamestnanci 124 217 23,65%
Šport 101 168 19,26%
Kultúra,zachovanie kult.hodnôt, iné 68 416 13,03%
Školstvo 60 667 11,55%
Zdravotníctvo 74 111 14,11%
C E L K O M 525 214 100,00%

O svojej činnosti nadácie predkladá každoročne správu predstavenstvu, zverejňuje výročnú správu na www.nadaciachemosvit.sk

Pomáhať sa nám  darí VĎAKA VÁM – našim donorom, darcom a všetkým obetavým ľuďom, ktorí ste nám prejavili dôveru a systematicky podporujete našu nadáciu a tak významnou mierou prispievate k možnosti  realizovať pomoc tým, ktorí pomoc naozaj potrebujú…

 

Od 23. mája 2023 bude správna rada pracovať v tomto zložení:

Ing. Jaroslav Mervart, PhD. – predseda

Ing. Marián Kacvinský   – podpredseda

Ing. Gabriela Hudáková – člen

Ing. Peter Hric – člen

Ing. Jana Králiková – člen

Ing. Ladislav Jašš – revízor nadácie

Ing. Beáta Šuhajová – správca nadácie

Eva Diabelková – účtovníčka nadácie